Conseqüències ecològiques

d’engegar el PAI de Benimaclet Est

Benimaclet, per la seua ubicació estratègica i per la seua història, es presenta com un barri únic que connecta València amb l’horta: contribueix a fer una transició més suau entre els grans edificis de la ciutat i un ecosistema que s’erigeix com un referent del nostre patrimoni cultural i identitari. A més, l’horta valenciana constitueix una matriu territorial que relaciona i posa en valor la infraestructura verda de l’Àrea Metropolitana de València i sintetitza una estreta i fructífera relació entre les persones i el medi on habiten.

Si s’intenta fer la ciutat més sostenible i integrada en el medi que l’envolta, l’execució del PAI suposaria una ferma amenaça per a un paisatge agrari d’un valor incalculable des d’un punt de vista econòmic, mediambiental i patrimonial. A continuació resumirem les conseqüències ecològiques de la degradació d’aquest ecosistema.

Benimaclet contribueix a fer una transició més suau entre els grans edificis de la ciutat i l’Horta, un ecosistema que s’erigeix com un referent del nostre patrimoni

Efectes sobre el medi edafològic (del sòl)

Al sòl se li atribueix una importància vital per al manteniment d’una horta en bon estat, per la seua capacitat de retenir nutrients i fixar les arrels. La cementació i l’increment de l’activitat humana augmentaran l’evaporació, cosa que salinitzaria el sòl i provocarà un descens de la productivitat agrària.

D’altra banda, l’ecosistema d’horta amorteix, a trets generals, els problemes derivats de l’acceleració del canvi climàtic. La seua coberta vegetal frena la pèrdua de sòl i té un paper molt important en el procés de drenatge que evita les inundacions en episodis de gota freda.

Efectes sobre el medi hídric

L’horta es troba al final de la conca al·luvial, per tant i com ja hem esmentat, és clau en els processos de drenatge i recàrrega d’aqüífers, motius pels quals una pèrdua de superfície d’horta influeix de forma considerable en el cicle de l’aigua i en l’escorrentia (procés en què l’aigua de pluja circula lliurement a través de sistemes que connecten cadenes muntanyenques litorals amb planes costaneres).

Efectes sobre el medi atmosfèric

Una de les principals conseqüències que es pot derivar de l’execució del PAI és l’efecte illa de calor (la temperatura de l’aire en zones urbanes densament construïdes és major que la dels voltants de la ciutat). Els factors que més influeixen són l’increment de l’activitat humana, l’alta conductivitat tèrmica dels materials de construcció i la distribució urbana. En el cas del PAI de Benimaclet Est, les construccions projectades s’estenen quasi perpendicularment a la direcció predominant del vent i esdevindrien barreres que frenarien el vent de Llevant i minimitzarien l’amortiment tèrmic produït pel mar i el vent.

Aquesta pujada de la temperatura incrementaria el consum d’energia, acabaria amb el confort tèrmic dels espais residencials i generaria contaminació ambiental, tot augmentant la quantitat de smog (masses d’aire amb alt contingut de partícules nocives d’origen antròpic).

L’execució del PAI suposaria una ferma amenaça per a un paisatge agrari d’un valor incalculable des d’un punt de vista econòmic, mediambiental i patrimonial

Així, l’ecologia i l’economia no només no estan enfrontades en aquest cas, sinó que combinades poden arribar a potenciar-se. El creixement verd aporta competitivitat als barris, per l’eficiència en l’ús de matèries primeres, la prevenció dels desastres naturals i l’aportació a la reducció de la petjada de carboni.

Per tot açò, des de Cuidem Benimaclet lluitem per un barri ecològicament sostenible i integrat en les necessitats tant urbanes com mediambientals.

Comissió d’ecologia de Cuidem Benimaclet

També pot interessar-te