Economia circular

fentbarri · octubre 2017

Economia circular
Eficiència, reducció i consum

Laboratorio de Fabricación
C/ Poeta Carles Salvador, 8
96 015 1978 – 685 925 396
info@laboratoriodefabricacion.com

laboratoriodefabricacion.com
facebook / laboratoriodefabricacion
twitter / @labdefab

Actualment vivim amb un sistema econòmic lineal que es basa a produir, consumir i tirar els recursos els quals disposem d’ells diàriament i que suposen un gran esforç aconseguir-los. Normalment no som conscients del que suposa rebutjar un objecte i no tractar de reutilitzar-ho. Açò és un problema global, ja que no disposem de recursos il·limitats, són escassos i finalment s’acaba convertint en un conflicte mediambiental entre molts altres.

Però l’economia lineal no es tracta d’un problema que només afecte directament a la natura, també influeix indirectament a la deslocalització de la indústria i per tant, a l’economia de les persones, alterant la generació de llocs de treball, ja que resulta més barat produir materials nous a països situats a altres continents més llunyans i es deixa de realitzar al nostre territori. Com a conseqüència, la indústria local desapareix.

Amb l’economia circular canvia tot, principalment es busca preservar i millorar el capital natural, és a dir, els recursos dels quals depenem i usem de forma constant, potenciant el moviment de nutrients del sistema de producció d’objectes, creant condicions que permeten la regeneració dels recursos i evitant la generació d’uns recursos que ja disposem que no cal produir de zero, sinó reconvertir-los.

També busca l’eficiència amb l’ús dels recursos, la màxima utilitat com a prioritat. Açò suposa pensar el procés de disseny i de fabricació per tal que aquests es puguen repetir una vegada i una altra. D’aquesta forma, els components i materials recirculen i continuen contribuint a l’economia, formant part de nou d’un sistema on són útils, sense necessitat de produir-ne nous, estalviant diners, preservant energia i generant un procés de reciclatge o reutilització.

L’economia circular tracta de 6 punts vitals; disseny accessible per poder reparar i reciclar els materials, producció o fabricació amb materials reutilitzables, distribució del producte de forma local, evitant recórrer llargues distàncies, consum responsable reutilitzant els productes i els seus components, recollida dels residus produïts per aquests objectes i com a final, el reciclat integral de tots els components i materials. Però, no es tracta d’un final, sinó d’un “recomençament”. En aquest procés, l’entrada de la matèria primera només es realitza abans del primer punt, el disseny, i no torna a entrar dins del procés altre cop, o almenys s’intenta reduir al màxim possible.

Pensant un disseny on els components estan preparats per a poder desmuntar-los, readaptar-los i reparar-los es facilita molt el procés circular, s’aconsegueix que les persones, sense cap coneixement específic siguen capaces de canviar el model actual lineal d’un sol ús, passant-se a la reutilització i reciclatge de forma senzilla. Malgrat això, a l’economia lineal, algunes de les grans empreses de productes tracten de fer el més difícil possible aquest procés, incorporant, per exemple, sistemes de subjecció de components que una vegada s’intenta desmuntar, es trenquen fent impossible la reparació i per tant rebutjant i desaprofitant uns materials molt valuosos.

Cal considerar els impactes mediambientals derivats del cicle de vida dels productes, reduint al màxim el final de vida habitual, el fem. La major part dels materials plàstics estan pensats per reconvertir-se en productes emprant una energia inferior que la de producció inicial, tornant aquest material als processos de fabricació com matèria primera en brut.

Hem de caminar cap a una economia circular, on els residus i subproductes, entren de nou en el cicle de producció com a matèries primeres secundàries. En definitiva, l’ús de residus com la principal font de matèria primera.

Laboratorio de Fabricación

També pot interessar-te