Festival de Bandes

BE sona · març 2015

Taller de Música Jove
Samuel Gómez Aguado – Comunicación y Coordinación

Valencià

L’Associació Música Jove va ser fundada al setembre de 1994. Des dels seus inicis pretén agrupar les inquietuds musicals dels estudiants de música i promoure activitats atractives i variades tant individuals com a col·lectives.

Un dels seus primers projectes va ser la creació de l’escola de música “Taller de Música” i l’organització de festivals de música clàssica i moderna. Iniciativa que pretenia integrar tots dos estils en igualtat de condicions en el panorama educatiu-musical. En aquella època es vivia un moment en el qual el “no clàssic” estava sorprenentment oblidat en els plans d’estudi oficials.

Des de 2004, la AMJ és centre col·laborador en la Formació del Professorat i des de 2006 és Centre Autoritzat de Grau Professional (l’equivalent a un Conservatori Professional de música de l’antic Grau Mitjà i l’actual Grau Professional), autoritzacions concedides per la Consellería d’Educació. Únic centre a la Comunitat Valenciana amb autorització d’impartir baix i guitarra elèctrica a nivell professional.

Des de 2008 formem part de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) amb 85 músics federats. L’AMJ som un col·lectiu obert a tots, sense importar l’edat o la ideologia, sense més interés que el de gaudir tocant o aprenent un instrument, emprant com a mitjà d’unió les nostres activitats (moltes d’elles gratuïtes).

No desvelem cap secret en dir que la situació actual del sector artístic-musical és, el menys, complicada. Per aquesta i moltes altres raons les societats musicals, tant a escala nacional com a local, haurien d’erigir-se com a estendards d’il·lusió, col·laboració, altruisme, etc.

El festival de bandes del 7 de març, organitzat per l’AMJ, se celebra amb motiu del seu 20é aniversari. Està emmarcat dins de les activitats del IV Congrés Nacional de Directors de Banda, organitzat per l’Associació Nacional de Directors de Banda. Per als músics participants, els elements motivadors són obvis: una sala de concerts com el Palau de la Música de València i un públic replet dels millors directors professionals del país i part de l’estranger, familiars, amics, melòmans i aficionats. Tot un luxe per a qualsevol artista.

Amb aquest esdeveniment es demostra una vegada més que unificant esforços s’aconsegueix molt: 400 músics a escena, un Palau a vessar, 4 formacions de bandes de diferent format i alt nivell, estrenes, ballarins, cantants, música contemporània, música popular, etc., Evan Feldman com a director convidat, professionals procedents de diversos punts d’Espanya i l’estranger (Uruguai, Portugal, Bèlgica, EUA, Veneçuela…). Tots ells reunits a València fruit del treball conjunt de l’AMJ i l’Associació Nacional de Directors de Banda (ANDB). Dues entitats musicals que advoquen per l’educació, unió i sociabilitat que infon la música.

Pel que fa al curs de direcció, es treballaran fonaments i estratègies metodològiques per als assajos de bandes de música. Està organitzat pel centre Taller de Música Jove amb la col·laboració a l’Associació Nacional de Directors de Banda. Les places estan cobertes.

El programa del curs se centrarà en cinc punts fonamentals: introducció a l’assaig, comunicació amb el grup, el KIT d’eines de l’assaig, el frasege i treballar l’entonació.
Ho impartirà el Dr. Evan Feldman. Va obtenir el seu doctorat en Arts Musicals en Adreça en la Eastman School of Music on va estudiar amb Donald Hunsberger i Mendi Rodan. És pofesor associat en la Universitat de Carolina del Nord en Chapel Hill, on dirigeix el conjunt de vent i la banda simfònica. A més és director musical del Triangle Wind Ensemble des de 2011 i dirigeix la Banda de Concerts de Greensboro i l’Orquestra de Cambra Jove de Mallarme. El seu llibre Instrumental Educacion Musical (Routledge Publishing) ha sigut adoptat pels programes d’educació musical universitaris de tot els EUA.

Castellà

La Asociación Música Joven fue fundada en septiembre de 1994. Desde sus inicios pretende agrupar las inquietudes musicales de los estudiantes de música y poner en marcha actividades atractivas y variadas tanto individuales como colectivas.

Uno de sus primeros proyectos fue la creación de la Escuela de Música “Taller de Música” y la organización de festivales de música clásica y moderna. Iniciativa que pretendía integrar ambos estilos en igualdad de condiciones en el panorama educativo-musical. En esa época se vivía un momento en el que lo “no clásico” estaba sorprendente olvidado en los planes de estudio oficiales.

Desde 2004, la AMJ es centro colaborador en la Formación del Profesorado y desde 2006 es Centro Autorizado de Grado Profesional (lo equivalente a un Conservatorio Profesional de música del antiguo Grado Medio y actual Grado Profesional), autorizaciones concedidas por Consellería d’Educació. Único centro en la Comunidad Valenciana con autorización de impartir Bajo y Guitarra eléctrica a nivel Profesional.

Desde 2008 formamos parte de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) con 85 músicos federados. La AMJ somos un colectivo abierto a todos, sin importar la edad o la ideología, sin más interés que el de disfrutar tocando o aprendiendo un instrumento, empleando como medio de unión nuestras actividades (muchas de ellas gratuitas).

No desvelamos ningún secreto al decir que la situación actual del sector  artístico-musical es, lo menos, complicada. Por esta y muchas otras razones las sociedades musicales, tanto a nivel nacional como local, deberían erigirse como estandartes de ilusión, colaboración, altruismo, etc.

El festival de bandas del 7 de marzo, organizado por la AMJ, se celebra con motivo de su 20º aniversario. Está enmarcado dentro de las actividades del IV Congreso Nacional de Directores de Banda, organizado por la Asociación Nacional de Directores de Banda. Para los músicos participantes, los elementos motivadores son obvios: una sala de conciertos como el Palau de la Música de Valencia y un público repleto de los mejores directores profesionales del país y parte del extranjero, familiares, amigos, melómanos y aficionados. Todo un lujo para cualquier artista.

Con este evento se demuestra una vez más que unificando esfuerzos se consigue mucho: 400 músicos a escena, un Palau a rebosar, 4 formaciones bandísticas de distinto formato y alto nivel, estrenos, bailarines, cantantes, música contemporánea, música popular, etc., Evan Feldman como director invitado, profesionales procedentes de diversos puntos de España y el extranjero (Uruguay, Portugal, Bélgica, USA, Venezuela…). Todos ellos reunidos en Valencia fruto del trabajo conjunto de la AMJ y la Asociación Nacional de Directores de Banda (ANDB). Dos entidades musicales que abogan por la educación, unión y sociabilidad que infunde la música.

Con respecto al curso de dirección, se trabajarán fundamentos y estrategias metodológicas para los ensayos de bandas de música. Está organizado por el centro Taller de Música Jove en colaboración a la Asociación Nacional de Directores de Banda. Las plazas están cubiertas.

El programa del curso se centrará en cinco puntos fundamentales: introducción al ensayo, comunicación con el grupo, el KIT de herramientas del ensayo, el fraseo y trabajar la entonación.

Lo impartirá el Dr. Evan Feldman. Obtuvo su doctorado en Artes Musicales en Dirección en la Eastman School of Music donde estudió con Donald Hunsberger y Mendi Rodan. Es pofesor asociado en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde dirige el conjunto de viento y la Banda Sinfónica. Además es director musical del Triangle Wind Ensemble desde 2011 y dirige la Banda de Conciertos de Greensboro y la Orquesta de Cámara Joven de Mallarme. Su libro Instrumental Educacion Musical (Routledge Publishing) ha sido adoptado por los programas de educación musical universitarios de todo EEUU.

També pot interessar-te