Estar en parella: Tot un repte

BE salut · setembre 2016

CEG: Centre d’Especialitats Gestálticas
Avinguda Primado Reig 153, 1º, porta 2, 46020 València
963 26 95 00

Taller Introductori per a Terapeutes de Parella des de l’Enfocament Gestalt
17 Setembre de 10:00 a 14:00 en CEG

especialidadesgestalticas.com
facebook.com/centrodeespecialidadesgestalticas

Valencià

Què sosté la Parella?

 1. L‘Amor en parella ÉS CONDICIONAL
 2. La Intimitat en parella NO ÉS NOMÉS SEXE
 3. La Confiança en parella UNA CONSTRUCCIÓ

És complex estar en parella, encara que personalment assumisc que és la millor forma d’aprendre. SOLA aprenc, però en companyia l’aprenentatge es multiplica, com una caixa de ressonància. UN més UN = TRES, comprendre açò és vital per a la parella que decidix co-crear una relació amb projecció en el temps. El tercer membre d’una parella és la RELACIÓ; la que sosté, la que enfortix el vincle, la que en els moments de diferències i crisis esmorteix els cabrejos,… per a donar pas a la disculpa, a la trobada i a tornar-ho a intentar. I, com es co-crea una relació segura? Construint pilars fonamentals en la relació:

 1. Amor, que es co-crega partint del respecte, a les meues necessitats, a les teues i a les de tots dos. Activant una Comunicació Responsable que em permeta afrontar la diferència sense aprofundir més la ferida, cercant la “trobada”, evitant el “qui té la raó”. Aquest amor que fa florir la solidaritat pròpia de l’amistat i companyonia, que em permet el “a voltes tu – a voltes jo”. La reciprocitat, fonamental per a mantenir un vincle segur, i que indica que l’amor adult NO és INCONDICIONAL.

 2. La Intimitat, aquest espai co-creat des de la complicitat de compartir estos quatre estadis.

  a.Intimitat Intel·lectual: espai on compartim idees, filosofies i valors de vida similars, que ens apropen, que ens nodrixen, que ens permeten converses nutritives, que ens fan sentir acompanyats, respectats i admirats.

  b.Intimitat Emocional: espai amb sensació de seguretat, on puc “obrir” el meu cor a l’altre, sense sentir-me jutjatx; on puc expressar el que sent, el que pense i el que em passa amb l’altra persona respecte a la relació. On podem parlar del que em passa en la relació.

  c.Intimitat Sexual: la que em fa gaudir de la sexualitat sense sexe en alguns moments, i en uns altres, la que em permet d‘abandonar-me al plaer de la carícia que activa el desig, activa la meua creativitat i afavorix la trobada sense paraules, amb sensacions, sentiments i fantasies, cos amb cos.

  d.Intimitat Espiritual: la que em fa sentir, pensar i saber que l’altre ha arribat a la meua vida per a ensenyar-me, perquè comprenga que estar en parella és aprenentatge. Aquest espai que em fa comprendre que l’altre o l’altra no em pertany i que si decidix estar amb mi està bé, i si no, també.

En aquest trànsit de co-creació de la relació, hi ha molts condicionants que impacten en la mateixa, per la qual cosa, aquest treball d’equip requerix que cadascú configure la seua Identitat de Parella, i per a açò és important: PENSAR en parella: el “nosaltres” forma part del vocabulari, SENTIR en parella: experimentar la reciprocitat, SEMBLAR parella: mostrar-nos com a parella davant els nostres cercles més benvolguts. Aquest complex procés de construcció requerix de consciència i maduresa per a assumir el repte de co-crear una relació amb projecció de futur. On els temps expliquen, sobretot el temps destinat a l‘ “enamorament”, espai vital per a conèixer-me amb l’altra persona, per a conèixer-la i per a “baixar” estes delicioses fantasies sobre el que pense que l’altra persona és, sense haver-les contrastat.

Dra. Nuvia Sequera
Terapeuta Gestalt | Especialista en Intervenció de Conflictes de Parella

Castellà

¿Qué sostiene la Pareja?

1.El Amor en pareja ES CONDICIONAL

2.La Intimidad en pareja NO ES SOLO SEXO

3.La Confianza en pareja UNA CONSTRUCCIÓN

Es complejo estar en pareja, aunque personalmente asumo que es la mejor forma de aprender. SOLA aprendo, pero en compañía el aprendizaje se multiplica, como una caja de resonancia. UNO mas UNO = TRES, comprender esto es vital para la pareja que decide co-crear una relación con proyección en el tiempo. El tercer miembro de una pareja es la RELACIÓN; la que sostiene, la que fortalece el vínculo, esa que en los momentos de diferencias y crisis amortigua los enfados,… para dar paso a la disculpa, al encuentro y a volverlo a intentar. Y, ¿cómo se co-crea una relación segura?, construyendo pilares fundamentales en la relación:

 1. Amor, que se co-crea partiendo del respeto, a mis necesidades, a las tuyas y a las de ambos. Activando una Comunicación Responsable que me permita afrontar la diferencia sin ahondar más la herida, buscando el “encuentro”, evitando “quien tiene la razón”. Ese amor que hace florecer la solidaridad propia de la amistad y compañerismo, que me permite el “a veces tu-a veces yo”. La reciprocidad, fundamental para mantener un vínculo seguro, y que indica que el amor adulto NO es INCONDICIONAL.

 2. La Intimidad, ese espacio co-creado desde la complicidad de compartir estos cuatro estadios:

  a.Intimidad Intelectual: espacio donde compartimos ideas, filosofías y valores de vida similares, que nos acercan, que nos nutren, que nos permiten conversaciones nutritivas, que nos hacen sentir acompañados, respetados y admirados.

  b.Intimidad Emocional: espacio con sensación de seguridad, donde puedo “abrir” mi corazón al otro, sin sentirme juzgadx; donde puedo expresar lo que siento, lo que pienso y lo que me pasa con la otra persona en la relación. Donde podemos hablar de lo que me pasa en la relación.

  c.Intimidad Sexual: esa que me hace disfrutar de la sexualidad sin sexo en algunos momentos, y en otros, la que me permite abandonarme al placer de la caricia que activa el deseo, activa mi creatividad y favorece el encuentro sin palabras, con sensaciones, sentimientos y fantasías,cuerpo con cuerpo.

  d.Intimidad Espiritual: esa que me hace sentir, pensar y saber que el otro ha llegado a mi vida para enseñarme, para que comprenda que estar en pareja es aprendizaje. Ese espacio que me hace comprender que el otro o la otra no me pertenece y que si decide estar conmigo está bien, y si no, también.

En este tránsito de co-creación de la relación, hay muchos condicionantes impactan en la misma, por lo cual, este trabajo de equipo requiere que cada uno configure su Identidad de Pareja, y para ello es importante: PENSAR en pareja: el “nosotrxs” forma parte del vocabulario, SENTIR en pareja: experimentar la reciprocidad, PARECER pareja: mostrarnos como pareja ante nuestros círculos más apreciados. Este complejo proceso de construcción requiere de consciencia y madurez para asumir el reto de co-crear una relación con proyección de futuro. Donde los tiempos cuentan, sobre todo el tiempo destinado al “enamoramiento” espacio vital para conocerme con la otra persona, para conocerla y para “bajar” esas deliciosas fantasías sobre lo que pienso que la otra persona es, sin haberlas contrastado.

Dra. Nuvia Sequera
Terapeuta Gestalt | Especialista en Intervención de Conflictos de Pareja

També pot interessar-te