Barri Coop

BE fent barri · desembre 2015

Un Barri més cooperatiu és possible
“Cercar noves propostes de desenvolu- pament i activació socioeconòmica del territori”

La Repartidora

C/ Arquitecte Arnau, 5
www.larepartidora.org
96 361 27 66
facebook: /larepartidora.valencia

Pel febrer de 2016 iniciem Barri Coopera- tiu a Benimaclet, un projecte que pretén donar visibilitat, enfortir i promoure el creixement i l’aparició de noves iniciatives d’economia social i cooperativisme als nostres barris.

Des de l’ocupació de les places a partir del 15 de maig de 2011, la creativitat social, l’esperit de lluita i la voluntat de transformar la nostra realitat més immediata ha sigut explosiva als nostres barris. Pel que fa a l’àmbit de l’econòmic, hem viscut els darrers anys un creixement molt rellevant de grups de consum, usuàries de moneda social i altres formes d’intercanvi, increments notables d’estalvi solidari per part d’entitats ètiques, projectes de producto- res cooperatives i autogestionàries, i en general un interés i una major receptivitat social envers les alternatives econòmi- ques al model productivista, competitiu i no democràtic d’economia que moltes donen per suposat. En definitiva, cada vegada som més gent que creu que altres economies i altres barris són possibles, i que cooperar és socialment més intel·li- gent i més just que competir.

És en aquest context que sorgeix Barri Cooperatiu, inspirat en un projecte que iniciaren allà pel 2009 les nostres amigues de La Ciutat Invisible a Sants (Bar- celona), i que ha tingut un èxit creixent amb els anys. Un projecte amb el qual proposem iniciar, des de Benimaclet, un procés de visibilització, debat, intercanvi d’experiències, formació i assessorament, que permeta l’impuls i el creixement de l’economia social i cooperativa als nostres barris (de la que ja existeix i de la que està per venir). Un projecte que, principalment, tracta de respondre a la necessitat que tenim moltes persones de trobar-nos i contagiar-nos de bones idees i bones for- mes de fer economia de manera coopera- tiva i compromesa socialment.

Durant el primer semestre del pròxim any, diverses iniciatives d’economia social i empreses cooperatives s’aproparan a Benimaclet per explicar-nos la seua expe- riència i donar a conéixer els seus projec- tes. En diferents xerrades i taules redones es donaran a conéixer iniciatives en l’àm- bit del sector cultural i la comunicació, de l’educació, l’energia renovable, l’habitat- ge, les finances ètiques, o l’educació, entre d’altres. Aquestes trobades s’organitzaran en el marc de les Jornades d’Economia Social i Cooperativa. A més, després de les jornades es realitzarà un curs de formació, de caràcter teòric i pràctic, amb l’objectiu de socialitzar coneixements i recursos, i per tal d’iniciar projectes d’empresa coo- perativa als nostres barris.

Barri Cooperatiu vol ser també un espai per al debat sobre quin model de ciutat volem des dels barris, i quines relacions econòmiques cal construir per fer-lo pos- sible. Al mateix temps, el projecte con- templa també la realització d’altres activi- tats culturals com les Rutes Cooperatives, mitjançant les quals poder reconéixer als nostres barris la presència i la imprescin- dible aportació de l’economia social i coo- perativa a la cohesió social, el benestar i el compromís amb les altres.

Cal dir que aquest projecte està dissenyat i promogut per La Repartidora, però per les seues característiques i objectius, i com no pot ser d’altra manera, comptarà amb el suport i serà possible gràcies a la im- plicació de bona part del teixit social de Benimaclet: Centre Social Terra, A Peu de Carrer, Benimaclet Viu, AMPES, Asso- ciació de Veïns i Veïnes, i d’altres encara per confirmar que col·laboraran amb el projecte. A més, des de l’àmbit de les or- ganitzacions del sector, el projecte compta amb el suport decidit de Caixa Popular i FEVECTA, dintre la seua tasca de pro- moció del cooperativisme.

Raül Beltran Benages

També pot interessar-te