Va CAbanyal!

BE fent ciutat · desembre 2015

“Disset anys patint fam i ara ens donen una vaca” – Comentari d’un veí del Cabanyal

Fitxa tècnica de l’equip
Carmel Gradolí [arquitecte], Isabel González, Fran Azorín, Eva Raga [ar- quitectes i tècnics en participació], Bru- no Sauer [arquitecte urbanista], Lluís Català, Pau Caparrós [sociòlegs], Inma Giner [psicòloga], K-Veloce [consultora especialitzada en I+D+i i en recerca de finançament públic]

Aquest comentari d’un veí del barri res- pecte al concurs públic, llançat el passat mes d’agost per l’Ajuntament de València, per a formular l’Estratègia de Desenvolu- pament Urbà Sostenible Integrat [EDU- SI] per a l’àrea del Cabanyal, Canyamelar i Cap de França, va servir per a donar nom a la proposta guanyadora ‘VA CAbanyal!’.

Potser hi ha molta saviesa en la ironia d’aquest veí a l’entendre que la situació actual del Cabanyal -un territori sotmés durant disset anys a una política munici- pal depredadora que anteposava la volun- tat especuladora i la destrucció enfront de la rehabilitació i el benestar ciutadà- no es resol exclusivament amb l’intent d’ob- tenir finançament europeu a través d’una convocatòria del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Però també és veritat, que una vaca ben munyida pot do- nar xampany, i així ens ho plantejàrem des d’un inici l’equip tècnic ‘VA CAbanyal!’.

Per una banda, la redacció de l’EDUSI suposa una bona oportunitat per a en- gegar nous models de col·laboració entre ciutadania, administració i tècnics que, mitjançant dinàmiques participatives, possibiliten que tots els agents implicats participen en igualtat de condicions per- què el resultat siga capaç de respondre a l’interés comú. Amb aquesta intenció s’han estat duent a terme, des del passat setembre, múltiples trobades amb els di- versos col·lectius, associacions i entitats del barri, amb els quals s’han abordat les diverses fases: una primera d’autodiagnòs- tic, una segona d’elaboració de propostes i una última de priorització d’accions. La informació resultant d’aquest treball serà la base del contingut de l’estratègia que l’Ajuntament presentarà a la convocatòria del Ministeri, el pròxim gener.

Per altra banda -i no menys important-, es tracta d’aprofitar aquest procés per a iniciar la construcció d’un lloc de troba- da i articulació entre els diversos agents del barri, que garantisca l’apoderament de la població per tal que siga el mateix veïnat qui guie la correcta implementació de l’estratègia i, per tant, el futur desen- volupament del seu barri. En eixe sentit, és fonamental incidir sobre la presa de consciència i l’adquisició de capacitats de la ciutadania per a poder dur a terme una participació efectiva que tinga com a con- seqüència la co-responsabilitat en la presa de decisions i no una participació que, al contrari, puga ser exclusivament utilitza- da com a element de legitimació social.

Fins ara, la planificació urbana s’ha estat realitzant, sota el prisma de la disciplina urbanística [en massa ocasions abocada als interessos econòmics del mercat im- mobiliari], que ha deixat en evidència les limitacions que l’excessiva especialització pot comportar. Pràctiques com aquesta, que ara es desenvolupa al Cabanyal, volen contribuir a fer possible la superposició de les múltiples capes que conformen la complexitat real del territori. Així, po- drem acostar-nos a respostes integrals ca- paces d’abordar la transformació urbana de les nostres ciutats d’una forma comple- ta, més enllà del vessant físic o territorial.

Volem que aquesta experiència ens servis- ca també per posar de manifest les virtuts i les limitacions d’aquests nous processos, que sembla que comencen a implantar-se de forma més generalitzada, i que han de servir perquè la població prenga la inicia- tiva i assolisca un grau d’apoderament ca- paç de garantir el control dels mecanismes de decisió que afecten la seua ciutat i al seu dia a dia.

Equip tècnic VA CAbanyal!

També pot interessar-te