La Cosecha

BE de cine · novembre 2015

Fa només uns mesos que aterrarem a València. Malgrat els crits en el cel per part de companys i familiars respecte a la situació en el país i en concret a la Comu- nitat Valenciana, decidirem arriscar-nos i bolcar-nos amb un nou projecte basat en tots els coneixements adquirits tots aquests anys de treball i experiències en altres països.

Fa ja set anys que ens dediquem a la rea- lització documental, i encara que també treballem amb altres gèneres audiovisuals, el nostre estil i preferència sempre es bol-

ca cap al documental. Nosaltres ho dis- frutem i és la nostra passió. Nodrint-nos amb projectes socials i culturals a Amèrica Llatina mitjançant el vídeo participatiu per ciutats, pobles i comunitats, donant-li veu a persones que generalment no tenen l’oportunitat d’expressar amb la seua prò- pia veu el que senten, les seues vivències i el que són.

Per a nosaltres l’audiovisual és un dret de totes les persones, de tots els ciutadans. Creiem que mitjançant l’audiovisual, po- dem generar uns espais de reflexió i dis- cussió al voltant del nostre entorn. Amb La Cosecha, busquem crear una comuni- cació amb sentit, que reflectisca visions i històries reals fent ús d’una mirada distin- ta i original.

Sentim que hui en dia la forma de fer, la forma d’entendre i projectar l’audiovisual, no deixa espai a l’observació o al silenci. Influenciats per la publicitat i la imme- diatesa dels mitjans de comunicació, obli- dem l’essència del que ens rodeja i del que som. Per això la nostra metodologia és respectuosa amb el que veiem, però usant la realitat de manera creativa.

Dins dels nostres projectes cosecheros ofe- rim tallers de vídeo participatiu, guerrilla documental, tallers de realització audiovi- sual amb xiquets, xiquetes, homes, dones i totes les persones que vulguen enamo- rar-se del documental i descobrir l’extens d’aquest gènere. No tot és documentals de natura a La 2 amb Félix Rodríguez de la Fuente o el canal History Channel.

A més, donem la possibilitat a què orga- nitzacions i associacions socials i culturals, empresaris, artistes i artesans, puguen par- lar sobre la seua empresa, la seua marca i el seu treball d’una manera distinta, respectuosos amb el que fan i el que són, perquè per a nosaltres les millors històries són les de veritat.

Però el nostre projecte principal és el Retrat Audiovisual. Com diu Patricio Guzmán, un cineasta xilé amb una llar- ga trajectòria documental: ‘Un país sense cinema documental, és com una família sense un àlbum de foto’.

El món està ple d’històries, sempre hi ha alguna cosa per a contar o de qui parlar, el dia a dia, el que és minuciós, la convi- vència, la memòria, l’amor. Qualsevol his- tòria és pertinent de ser contada, la clau, és com fer-ho. Sabem que cap comença- ment és fàcil, però amb il·lusió i ganes su- mades amb l’experiència i el treball pro- fessional que oferim, podem aconseguir el que ens proposem.

Podeu donar una ullada a la nostra pàgina web, www.lacosechaweb.es o també podeu visitar el nostre projecte al Perú, l’associa- ció on ens hem format, crescut i fet com a documentalistes, docuperu.tumblr.com.

Alba Pascual Benlloch

També pot interessar-te