Orriols Con-Vive

fent ciutat · gener 2016

Orriols Con-Vive
Projecte de desenvolupament comunitari

orriolsconvive.com
twitter / #OrriolsConvive
facebook / orriolsintercultural con-vive

Text per: Equip Orriols Con-Vive

Valencià

Orriols Con-Vive és un projecte de des- envolupament comunitari que actua al barri d’Orriols, en el que participen mol- tes entitats, veïnes i veïns individuals per a fomentar una convivència intercultural i crear una xarxa social i de suport que tin- ga la capacitat de reaccionar en conjunt en la detecció de necessitats i posada en marxa de solucions.

Orriols Con-Vive naix de la necessitat d’unir als col·lectius i autors del barri en la identi cació i solució de les seues di cul- tats i en la millora del benestar comú per a generar canvis des de la base, propiciant

també un sentiment de pertinença al ba- rri. El nostre objectiu és establir un treball en xarxa i de participació entre els agents socials, econòmics, culturals, educatius i institucionals implicats al barri d’Orriols, establint relacions de convivència inter- cultural, d’interacció positiva, coneixe- ment, reconeixement mutu i cooperació entre persones, col·lectius i organitzacions socials.

El procés va començar al gener de 2014, quan el Fons Europeu aprova el projecte d’un any presentat per Valencia Acoge a través d’un grup de cinc dinamitzadors de diferents nacionalitats que van impul- sar el procés realitzant un autodiagnòstic amb les veïnes, els veïns i les entitats del barri. El resultat d’aquest és compartit mitjançant l’assemblea concebuda com a òrgan de decisió i organització. A partir d’aquest primer moment, on es debaten els problemes i les solucions que han identi cat els veïns, les veïnes i les enti- tats, es creen diferents grups de treball per a re exionar i actuar. El treball i propostes d’aquests grups són portades a l’assemblea del barri per a ser socialitzades, recolzades i aprovades en conjunt.

El projecte s’ubica en el local d’Orriols Con-Vive, on cada vegada s’acosten més persones i entitats per a conéixer de prop la iniciativa i participar. Per una altra ban- da, és un espai compartit amb diferents associacions del barri que no tenen una seu i es reuneixen al local de forma periò- dica, alhora que es realitzen les activitats que naixen d’Orriols Con-Vive i d’altres associacions que comparteixen els valors establits en l’assemblea: Respecte, solida- ritat, diversitat i igualtat.

En aquests moments estem duent a terme diferents projectes que han nascut estu- diant les necessitats que s’han detectat al nostre barri, com per exemple el proble- ma pel qual alguns alumnes dels col·legis públics de la zona presentaven di cultats en l’exercici de les seues activitats escolars. Un altre programa que es du a terme amb joves del barri és un taller de ràdio. Ara també estem preparant una Cavalcada de Reis que repartirà joguets a les xiquetes i xiquets del barri.

Nosaltres continuem amb les nostres rei- vindicacions inicials, com és el descampat de l’ermita, la neteja del barri, la necessi- tat d’un centre social per al barri, les ins- tal·lacions esportives, la defensa de l’esco- la pública, la necessitat d’habitatge social i de rehabilitació total del barri. De manera paral·lela, duem a terme activitats com el Banc del Temps, ioga, activitats gastronò- miques, grups de dones, informàtica, etc. I qualsevol altra activitat que ens propo- sen les diferents associacions que estan dins del projecte i que estan d’acord amb els nostres principis bàsics.

Associacions participants

Centre Cultural Islàmic, Església Evangèli- ca de Barona, Valencia Acoge, Caixa Popu- lar, AMPA Miguel Hernández i Bartolomé Cossió, IES Orriols, AMPA IES Rascanya, Associació de Guineans, Senegalesos i Ni- gerians, Associació Mandingas, Fanàtic

Castellà

També pot interessar-te