Barri de Mascarell

BE conta · gener 2016

Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia història
benimacletconta.com

Podreu trobar aquest lloc a…
C/ Emili Baró

Text i foto facilitats per:
Alba Sanchis / AAVV de Benimaclet

Valencià

Si ens trobem al carrer Vicente Zaragozá, en la parada del tramvia, caminem en direcció contrària a la platja i mirem a la dreta, ima- ginant que els actuals edi cis no existeixen, ens situaríem davant del barri de Mascarell.

Aquest barri era un carrer amb dues le- res d’unes vint cases en cada costat, situat en l’illa conformada pels carrers d’Emili Baró, Albocàsser, Dolores Marqués i Doc- tor Vicente Zaragozá. El barri se situava de forma diagonal, no corresponent amb l’estructura actual dels carrers.

Durant la dictadura del general Miguel Primo de Rivera es van construir a Espanya el nombre més gran de cases barates de

la història. En aquest lloc, situat al nord de les vies de l’antic trenet, es van edi car en els anys 20, dos grups d’aquests habi- tatges, promoguts u per la Cooperativa d’empleats de la Companyia de Tram- vies i Ferrocarrils de València i un altre per la Cooperativa La Prosperitat. Del primer encara queden algunes de les 32 executades, dissenyades en 1927 i 1928 per l’arquitecte Mariano Peset Aleixandre per a la zona de l’Estació; mentre que del segon, no roman cap rastre. Aquest segon grup, conegut com a barri Mascarell, es va construir en 1925 entre les vies del trenet i el Camí Nou d’Alboraia en un solar dels comtes de Trénor, també marquesos de Mascarell de Sant Joan. Per això, el carrer entre les dues leres d’habitatges s’ano- menava d’aquesta manera.

Malgrat d’estar hui en dia dins de Beni- maclet, llavors aquest barri s’entenia com una zona allunyada no integrada dins del nucli urbà i els veïns el recorden com un lloc de treballadors de la xarxa ferroviària.

El seu autor (probablement l’arquitecte Ángel Romaní Verdeguer, ja que també va projectar cases barates per a la Cooperati- va La Prosperitat a Godella) va dissenyar 15 d’aquestes cases en lera amb un carrer central ple de moreres, anomenada des del seu origen com a carrer del marqués de Mascarell. Els veïns les recorden com ‘unes casetes xicotetes, amb balconets i pintades de cal’.

Cases de només una planta amb un xico- tet pati o hort i amb una coberta a dues aigües, paral·lela a la fatxada principal. Te- nien dues crugies, amb el menjador cen- tral i connectat amb el pati posterior, amb la cuina i amb un xicotet bany adossat a

la fatxada posterior. Van ser construïdes mitjançant préstecs concedits per la Caixa de Previsió Social del Regne de València i s’havien d’amortitzar 30 anys després. Les seues elementals fatxades, basades en la simple repetició de tres buits (porta d’accés i dues nestres) amagaven uns in- teriors molt ben executats amb materials i mobiliari moderns (paviments hidràu- lics, portes amb vidrieres, taules i cadires inspirades en el mobiliari onet i llums, reixes i sanefes decorades amb motius mo- dernistes i d’estil art déco).

El ‘progrés’ va deixar de banda aquest grup d’habitatges i els seus veïns es van veure obligats a traslladar-se a altres llocs. Les cases, ja buides, van ser ocupades i maltractades. És per això que depenent de l’època, alguns diuen que era perillós pas- sar per eixa zona i altres, no obstant això, recorden el barri com un lloc on anaven quan eren xiquets, on pujaven als arbres i es divertien amb el joc tocar i parar.

Quan totes les cases van quedar desha- bitades (a mitjan dècada dels anys 80), algunes d’elles van ser ocupades per di- verses famílies que van degradar la zona acumulant brutícia, tripijoc de drogues, etc. Entre els anys 80 i els 90, es van anar construint els edi cis actuals, per la qual cosa les casetes del barri de Mascarell des- aparegueren progressivament. L’obertura del pas del carrer Dolores Marqués va su- posar l’enderrocament de les últimes cases i la desaparició del barri sencer.

Castellà

Si nos situamos en la calle Vicente Zaragozá, en la actual parada del metro/tranvía de Benimaclet, caminamos unos pocos pasos en dirección contraria a la playa, y miramos a la derecha, tratando de imaginar que los actuales y modernos edificios no existen… nos situaríamos ante el antiguo Barrio de Mascarell.

Este barrio era una calle con dos hileras de unas veinte casas en cada parte, situado en  el cuadrado conformado por las calles Emilio Baró, Albocácer, Dolores Marqués y Doctor Vicente Zaragozá, pero se situaba de forma diagonal por lo que no corresponde con la estructura actual de las calles.

Ahora, en pleno siglo XXI, nos resulta curioso saber que durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1939) se construyeron en España el mayor número de casas baratas de la historia, con gran diferencia respecto al periodo anterior y al republicano. En este entorno situado al norte de las vías del antiguo “trenet” se edificaron en la década de 1920 dos importantes grupos de estas viviendas, promovidos uno por la Cooperativa de empleados de la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia (CTFV) y otro por la Cooperativa “La Prosperidad”. Del primero quedan todavía algunas de las 32 finalmente ejecutadas, diseñadas en 1927 y 1928 por el arquitecto Mariano Peset Aleixandre para el entorno de la Estación; mientras que del segundo no permanece rastro alguno. Este segundo grupo, conocido popularmente como “Barrio Mascarell”, se construyó en 1925 entre lo que eran las vías del “trenet” y el Camino nuevo de Alboraya en un solar propiedad de los condes de Trénor, también marqueses de Mascarell de San Juan, de ahí el nombre de la calle que quedaba entre las dos hileras de viviendas.

A pesar de estar hoy día en pleno barrio de Benimaclet, se percibía entonces como un barrio alejado que no estaba integrado en el mismo y los vecinos lo recuerdan en origen como una zona de trabajadores de la red ferroviaria.

Su autor (probablemente el arquitecto Ángel Romaní Verdeguer pues también proyectó casas baratas en estos años para la cooperativa “La Prosperidad” en Godella) diseñó 15 de estas casas en hilera y a cada lado de una calle central llena de moreras, rotulada desde su origen como calle del marqués de Mascarell. Los vecinos las recuerdan como “unas casitas pequeñitas, con balconcitos y pintadas de cal”. Casas a dos manos de una sola planta, con un pequeño patio o huerto y cubiertas a dos aguas, paralelas a la fachada principal. Eran casas compactas de dos crujías, con el comedor siempre en la central y conectando directamente con el patio trasero, con la cocina y con un pequeño aseo adosado a la fachada posterior. Fueron construidas mediante préstamos concedidos por la Caja de Previsión Social del Reino de Valencia que se debían amortizar a los 30 años. Sus elementales fachadas, basadas en la simple repetición de tres huecos (puerta de acceso y dos ventanas), ocultaban unos interiores muy correctamente ejecutados con materiales y mobiliario modernos (pavimentos hidráulicos, puertas con vidrieras, mesas y sillas inspiradas en las “thonet” de la época, lámparas, rejerías y cenefas decoradas con motivos modernistas y decò,…).

El “progreso” fue dejando a un lado paulatinamente  a este grupo de viviendas y sus vecinos se vieron obligados a trasladarse a otros lugares del barrio o de la ciudad. Las casas, ya vacías, fueron entonces siendo ocupadas y maltratadas.

Es por ello que dependiendo de la época que recuerdan, algunos dicen que era peligroso pasar por ahí y otros, sin embargo, otros lo recuerdan como un lugar donde acudían cuando eran niños, donde subían a los árboles y jugaban a pillar.

Cuando todas las casas quedaron deshabitadas (a mediados de la década de los ochenta del siglo pasado), algunas de ellas fueron ocupadas por varias familias que degradaron la zona acumulando suciedad, trapicheo de drogas, etc. En una redada efectuada por la Policía Nacional, según cuentan, encontraron en las casas diversos materiales robados.

Entre los años 80 y los 90, se fueron construyendo los edificios actuales, por lo que las casitas del barrio Mascarell fueron desapareciendo progresivamente, hasta que cuando se abrió el paso de la vía de la calle Dolores Marqués, que hasta entonces no existía, desapareció todo el barrio por completo.

També pot interessar-te