Women in Work

fent feminismes · abril 2017

Women in Work
Anotacions sobre gràfica, activisme i lluita feminista a Amèrica Llatina

Exposició Women in Work
Dona, art i treball en la globalització
11-14h / 17-20h
Gratuït
Sala d’exposicions de la UPV
Edifici del Rectorat (3A), planta baixa

Taller de cartell comunitari
Dissabte 29 de abril – 10h
Caixa Fosca
C/ Enric Navarro 1

L’activitat conclou amb una intervenció gràfica comunitària en el barri de Benimaclet

Col·labora
conFusión Festival, ACVG, Caixa Fosca i Universitat Politècnica de València

Impartit per Ser & Gráfica
Karine Hurtado, Xile
Drina Herrera, Xile

Coordinació
Valentina Paz Henríquez

Inscripció gratuïta en: mujerartetrabajo@gmail.com
Data límit d’inscripció: Divendres 28 d’abril

Més informació en: artecontraviolenciadegenero.org
facebook / serygrafica

Valencià

Women in Work. Dona, art i treball en la globalització, exhibició inaugurada en la sala d’exposicions de la UPV el passat 7 de març, reuneix a 46 artistes i col·lectius de diferents parts del món entorn de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, com a eix de reivindicació des de l’art i de les lluites feministes per la igualtat de drets. Comissariada per Mau Monleón Pradas en col·laboració amb la plataforma Arte Contra la Violencia de Género, ACVG, ofereix un ventall de pràctiques artístiques que des de 1990 han abordat la problemàtica relació de les dones i l’ordre capitalista, expressat per l’eix patriarcat i treball. Part important d’aquests projectes són declaradament feministes i integren el quefer d’homes i dones des d’una perspectiva que busca superar el lloc comú que sosté que aquesta lluita és exclusivament femenina.

Entre les propostes destaquem: Mujer no me gustas cuando callas. Movimiento estudiantil y lucha feminista en Chile; una intervenció gràfica amb peces realitzades en el marc de les lluites actuals entorn de la demanda per l’avortament lliure a Xile, una educació no sexista i contra la violència de gènere. Davant la necessitat de trencar la concepció de l’avortament com un secret incòmode de les dones −al marge de la societat i l’esfera pública− la intervenció reuneix diferents organitzacions feministes que reobrin aquest debat, tancat per la dictadura militar, a partir del cicle de mobilitzacions que arriba a un punt de clímax en 2011. Aquestes agrupacions d’activisme gràfic encaren la necessitat de mostrar l’avortament com una pràctica per a l’emancipació dels cossos, però també com un símbol de la “despatriarcalització” radical.

Una d’elles és Ser & Gráfica, col·lectiva d’artistes, educadores i llibertàries nascuda en 2016, la intervenció propagandística de les quals es pensa com a pont entre l’art i l’educació, com a creació col·lectiva i aula oberta, com una pissarra que s’estén cap al carrer. Obrint-se pas a la ciutat, l’agrupació integrada per Karine Hurtado i Drina Herrera visitarà València per a presentar el seu treball recent, així com per a oferir un taller d’Imatge col·lectiva com un lloc de reflexió, acció i impressió creativa que estén la proposta de Women in Work al barri de Benimaclet. Ambdues instàncies busquen generar un espai de trobada creativa entre dues geografies simbòliques i culturals diferents, però que no obstant això, comparteixen una suma de vivències en comú, entorn del fet colonial i les lluites actuals del feminisme.

A partir d’aquesta invitació, la seua producció recent gira entorn de la força ancestral de la dona americana, atorgant imatges i representacions a un relat històric, feminista i anticolonial. Amb la finalitat de revisitar col·lectivament una història en comú, a través de la intervenció de carrer, les activitats busquen recompondre els teixits culturals que uneixen ambdues latituds, a fi d’establir una trama d’historicitat mútua, col·laboració i sororitat. Per mitjà d’una metodologia de construcció col·lectiva i participació vinculant, el taller es proposa transmetre part dels sabers i perspectives de resistència transcultural, treballats per Ser & Gráfica, a les creadores i creadors valencians. En aquesta ocasió, compartiran la recerca sobre la seua pràctica artística com a pedagogia i construcció comunitària, amb la finalitat de dissenyar en conjunt una peça gràfica, imprimir-la en serigrafia i després intervenir amb ella en l’espai públic de Benimaclet.

Carolina Olmedo i Javiera Manzi

Castellà

Women in Work. Mujer, arte y trabajo en la globalización, exhibición inaugurada en la sala de exposiciones de la UPV el pasado 7 de marzo, reúne a 46 artistas y colectivos de distintas partes del mundo en torno a la conmemoración del 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer Trabajadora- como eje de reivindicación desde el arte y de las luchas feministas por la igualdad de derechos. Comisariada por Mau Monleón Pradas, en colaboración con la plataforma Arte Contra la Violencia de Género ACVG, ofrece un abanico de prácticas artísticas que desde 1990 han abordado la problemática relación de las mujeres y el orden capitalista, expresado en el eje patriarcado y trabajo. Parte importante de estos proyectos son declaradamente feministas e integran el quehacer de hombres y mujeres desde una perspectiva que busca superar el lugar común de que dicha lucha es exclusivamente femenina.

Entre las propuestas destacamos Mujer no me gustas cuando callas. Movimiento estudiantil y lucha feminista en Chile; una intervención gráfica con piezas realizadas en el marco de las luchas actuales en torno a la demanda por el aborto libre en Chile, una educación no sexista y contra la violencia de género. Ante la necesidad de romper la concepción del aborto como un secreto incómodo de las mujeres −al margen de la sociedad y la esfera pública− la intervención reúne a distintas organizaciones feministas que reabren dicho debate, cerrado por la dictadura militar, a partir del ciclo de movilizaciones que llega a un punto de clímax en 2011. Estas agrupaciones de activismo gráfico encaran la necesidad de mostrar el aborto como una práctica para la emancipación de los cuerpos, pero también como un símbolo de la despatriarcalización radical.

Una de ellas es Ser & Gráfica: colectiva de artistas, educadoras y libertarias nacida en 2016, cuya intervención propagandística se piensa como puente entre el arte y la educación:como creación colectiva y aula abierta, como un pizarrón se extiende hacia la calle”. Abriéndose paso a la ciudad, la agrupación integrada por Karine Hurtado y Drina Herrera visitará Valencia para presentar su trabajo reciente, así como para ofrecer un taller de “Imagen colectiva” como un lugar de reflexión, acción e impresión creativa que extiende la propuesta de Women in Work al barrio de Benimaclet. Ambas instancias buscan generar un espacio de encuentro creativo entre dos geografías simbólicas y culturales distintas, pero que sin embargo comparten una suma de vivencias en común en torno al hecho colonial y las luchas presentes del feminismo.

A partir de esta invitación, su producción reciente gira en torno a la fuerza ancestral de la mujer americana, otorgando imágenes y representaciones a un relato histórico, feminista y anticolonial. Con el fin de revisitar colectivamente una historia en común a través de la intervención callejera, las actividades buscan recomponer los tejidos culturales que unen a ambas latitudes, a fin de establecer una trama de historicidad mutua, colaboración y sororidad. Por medio de una metodología de construcción colectiva y participación vinculante el taller se propone transmitir parte de los saberes y perspectivas de resistencia transcultural trabajados por Ser & Gráfica a las creadoras y creadores valencianos. En esta ocasión compartirán la investigación sobre su práctica artística como pedagogía y construcción comunitaria con el fin de diseñar en conjunto una pieza gráfica, imprimirla en serigrafía y luego intervenir con ella en el espacio público de Benimaclet.

Carolina Olmedo y Javiera Manzi

També pot interessar-te