Quien pena, ríe

fent ciutat · estiu 2016

Quien pena, ríe
Crónicas del pueblo gitano

quienpenarie.wordpress.com
vimeo / Quien pena, ríe

Pots fer-te amb un exemplar en…
quienpenarie.bigcartel.com

Valencià

Quien pena ríe. Crónicas del pueblo gitano, és un projecte multiformat que mostra la vida i la memòria del poble gitano al barri del Cabanyal, un dels més afectats per l’exclusió, el desemparament i la precarietat laboral.

Encara hui tots els estudis d’opinió apunten a la comunitat gitana com la pitjor valorada socialment pel conjunt de la societat espanyola. Com a testimoni d’aquest rebuig que pateixen els meus veïns, ens embarquem en aquest projecte. Vam voler documentar les seues vides, recolzant-nos en la fotografia, el vídeo, la paraula, el dibuix… Basant-nos en les oportunitats que ofereixen els diferents formats de producció i exhibició, busquem crear un nou codi de narració a través del desenvolupament i de la investigació en l’espai del documentalisme contemporani.

Des de la sensibilització i la visibilització, va nàixer aquest projecte. El resultat? Un conjunt de quatre llibres produïts de manera col·laborativa principalment amb famílies gitanes. Als exemplars, podem trobar diferents fonts d’informació com a diaris, entrevistes, contes, fotografies, il·lustracions, … Tot açò complementat amb diferents codis QR, que ens enllacen a vídeos, oferint-nos una narració interactiva i audiovisual.

Per a la realització comptem amb diferents metodologies, entre elles, proporcionem de ferramentes gràfiques i audiovisuals als protagonistes, creant i activant un procés d’autorepresentació com a forma de sensibilització i diàleg participatiu. També vam realitzar entrevistes i tallers que ens van permetre rescatar la memòria històrica d’una comunitat exclosa, així com mostrar una visió comuna del panorama actual.

Actualment, i donada la professió dels nostres participants, la major part de la distribució és a través de la venda ambulant, generant una xicoteta economia per a les famílies.

Beatriz Millón

Tomás i Misael

La meua vida és una ferida que va cicatritzant, una ferida que va en la pell del poble gitano, un poble estigmatitzat, un poble perseguit. No fa tant que sobre nosaltres aguaitava un article promulgat per Francisco Franco que deia en el Reglament de la Guàrdia Civil, que el poble gitano calia vigilar-lo, controlar-lo, reprimir-lo. Hi ha testimonis que diuen que en l’època de la dictadura, la Guàrdia Civil feia dos juraments: Defendre la pàtria per damunt de totes les coses i, perseguir i fer malviure al gitano. No està sobre el paper, però si està en la memòria del gitano.

Pilar i Marcos

Ací hi havia molts gitanos i paios, tots junts. Tot açò era preciós, la qual cosa era el Clot. Casetes xicotetes. Nosaltres vivíem a la casa de la Parra, en aquells moments ens va costar 30.000 pessetes, no tenia aigua, però hi havia una fonteta on agafàvem l’aigua per a llavar. Tots deixàvem les portes obertes… L’amistat, era tot preciós, preciós. Després les van tirar i ens vam anar fins a arribar ací.

Hi havia una botiga xicoteta, la del senyor Pepe i Pepa, compràvem ¼ de sucre, d’oli, …

Péseme esta cebollita Pepe.

Tinc tants bons records del barri.

Castellà

Quien pena, ríe. Crónicas del pueblo gitano, es un proyecto multiformato que muestra la vida y la memoria del pueblo gitano en el barrio del Cabanyal, uno de los más afectados por la exclusión, el desamparo y la precariedad laboral.

Todavía hoy todos los estudios de opinión apuntan a la comunidad gitana como la peor valorada socialmente por el conjunto de la sociedad española. Como testigo de este rechazo que padecen mis vecinos, nos embarcamos en este proyecto. Quisimos documentar sus vidas, apoyándonos en la fotografía, el vídeo, la palabra y el dibujo. Basándonos en las oportunidades que ofrecen los diferentes formatos de producción y exhibición, buscamos crear un nuevo código de narración a través del desarrollo y de la investigación en el espacio del documentalismo contemporáneo.

Desde la sensibilización y la visibilización, fue naciendo este proyecto. ¿El resultado? Un conjunto de cuatro libros producidos de manera colaborativa principalmente con familias gitanas. A lo largo de estos ejemplares, podemos encontrar diferentes medios como diarios, entrevistas, cuentos, fotografías, ilustraciones, … Todo ello complementado con diversos códigos QR, que nos enlazan a vídeos, ofreciéndonos una narración interactiva y audiovisual.

Para la realización contamos con diferentes metodologías, entre ellas, dotamos de herramientas gráficas y audiovisuales a los protagonistas, creando y activando un proceso de autorrepresentación como medio de sensibilización y diálogo participativo. A la par, fuimos realizando entrevistas y talleres que nos permitieron rescatar la memoria histórica de una comunidad excluida, así como hilar una visión común del panorama actual.

Actualmente, y dada la profesión de nuestros participantes, la mayor parte de la distribución es a través de venta ambulante, generando una pequeña economía para las familias.

Beatriz Millón

Tomás y Misael

Mi vida es una herida que va cicatrizando, una herida que va en la piel del pueblo gitano, un pueblo estigmatizado, un pueblo perseguido. No hace tanto que sobre nosotros acechaba un artículo promulgado por Francisco Franco que decía en el Reglamento de la Guardia Civil, que al pueblo gitano había que vigilarlo, controlarlo, reprimirlo. Hay testimonios que dicen que en la época de la dictadura, la Guardia civil hacia dos juramentos: Defender la patria sobre todo y, perseguir y hacer malvivir al gitano. No está sobre el papel, pero si está en la memoria del gitano.

Pilar y Marcos

Aquí habían muchos gitanos y payos, todos revueltos. Todo esto era precioso, lo que era el Clot. Casitas pequeñas. Nosotros vivíamos en la casa de la Parra, en aquellos tiempos nos costó 30.000 pesetas, no tenía agua, pero había una fuentecita donde agarrábamos el agua para lavar. Todos dejábamos las puertas abiertas… La amistad, era todo precioso, precioso. Luego las tiraron y nos fuimos moviendo hasta llegar aquí.

Había una tiendita pequeñita, la del señor Pepe y Pepa, comprábamos ¼ de azúcar, de aceite…

– Péseme esta cebollita Pepe.

Tengo tantos recuerdos buenos del barrio.

També pot interessar-te