Les càmeres Beccari

BE conta · juny 2016

Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia història
benimacletconta.com

Podreu trobar aquest lloc a…
Avinguda de Catalunya, 21

Text i foto facilitats per:
Alba Sanchis / AAVV de Benimaclet

Valencià

Les càmeres Beccari

Les càmeres Beccari estaven situades on actualment es troba el Centre Superior d’Investigació de Salut Pública (CSISP) entre l’Avinguda Catalunya i el carrer Vicente Zaragozá.

Van començar a construir-se en 1932 com a planta de tractament de residus urbans i de reciclatge de València. Van ser impulsades pel govern municipal encapçalat per Alfonso Bru Vicente, alcalde de València. La gent que les va conèixer, recorda que allà es feia una tria de productes i es deixava fermentar les deixalles. No es reciclava com ara, perquè tampoc hi havia tant de plàstic i qui  tenia una ampolla de vidre la conservava i la reutilitzava.

D’aquesta instal·lació van sorgir moltes protestes per part de les classes populars de la perifèria urbana ja que al tractar-se d’una planta de residus, s’interpretava com a magatzem del fem de la ciutat. La Junta Directiva del Casino Instructiu i Benèfic de Benimaclet va destacar en la lluita contra aquesta instal·lació.

Tot això va anar donant els seus fruits i al diari La Vanguardia, en la seva edició del divendres 27 d’octubre de 1933, publicava: “El tribunal contenciós administratiu ha entès el recurs interposat pels veïns de Benimaclet contra l’acord de l’Ajuntament de València acceptant l’emplaçament de les Cambres Beccari, proposat per la Companyia Valenciana de Millores Urbanes.”

   Finalment, es pot llegir la notícia publicada al diari ABC el 5 d’abril de 1936 del tancament de les càmeres Beccari per ser un “perill constant per a la salut pública”, després d’haver costat diversos milions de pessetes.

Les cambres agràries eren habitacles cúbics i, així, el 1957, l’edifici va poder servir per acollir molts damnificats per la riuada que es van quedar sense casa. Molta gent va acudir-hi a donar humilment el que podia de forma caritativa. Més tard van continuar en la seva ubicació, sense altra finalitat que la de servir de magatzem de vehicles retirats de la via pública.

A principis dels 70 van patir un important incendi i van ser demolides en la dècada dels anys 80. El 1988 va arribar la notícia, que més tard va ser verificada, que la societat anònima El Corte Inglés va entrar en contacte amb els propietaris per a la compra de aquest solar i la construcció en el mateix d’un hipermercat. El solar pertanyia a diversos propietaris, entre ells el mateix Ajuntament. En el Pla General d’Ordenació Urbana, aquest solar estava definit com GSP-4/129. El seu sòl estava classificat en una quarta part com Institucional, és a dir, que només es podrien construir edificis oficials. Les tres quartes parts restants eren de sòl terciari: solar destinat a la construcció d’edificis per a servicis i la impossibilitat de construir habitatges. Així, El Corte Inglés no va poder dur a terme el seu objectiu.

   En el lloc on hi havia les càmeres Beccari, hui s’hi alça l’edifici del Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (CSISP), on també s’ubica la Direcció General d’Investigació i Salut Pública. No deixa de ser un gest de complicitat amb la història que allà on hi havia una instal·lació considerada un perill per a la salut pública, hui s’hi ubiquen les institucions dedicades a la seva custòdia, protecció i promoció, sent una de les seves funcions precisament l’estudi dels riscos i danys per a la salut i la coordinació de les iniciatives i projectes d’investigació relacionades amb l’avaluació de l’impacte en la salut dels diversos riscos ambientals.

Castellà

Las cámaras Beccari

Las cámaras Beccari estaban situadas donde actualmente se encuentra el Centro Superior de Investigación de Salud Pública (CSISP) entre la Avenida Cataluña y la calle Vicente Zaragozá.

Comenzaron a  construirse en 1932 como planta de tratamiento de residuos urbanos y de reciclado de Valencia. Fueron impulsadas por el gobierno municipal encabezado por Alfonso Moreno Vicente, alcalde de Valencia. La gente que las conoció, recuerda que allí se hacía una tría de productos y se dejaba fermentar la basura. No se reciclaba como ahora, porque tampoco había tanto plástico y quien entonces tenía una botella de cristal la conservaba y la reutilizaba.

De esta instalación surgieron muchas protestas por parte de las clases populares de la periferia urbana puesto que al tratarse de una planta de residuos, se interpretaba como almacén de basuras de la ciudad. La Junta Directiva del Casino Instructivo y Benéfico de Benimaclet, destacó en la lucha contra esta instalación.

Todo ello fue dando sus frutos y en el periódico La Vanguardia, en su edición del viernes 27 de octubre de 1933, publicaba: “El tribunal contencioso administrativo ha entendido el recurso interpuesto por los vecinos de Benimaclet contra el acuerdo del Ayuntamiento de Valencia aceptando el emplazamiento de las Cámaras Beccari, propuesto por la Compañía Valenciana de Mejoras Urbanas.”

Finalmente, puede leerse la noticia publicada en el periódico ABC el 5 de abril de 1936 del cierre de las cámaras Beccari por ser un “peligro constante para la salud pública“, tras haber costado varios millones de pesetas.

Las cámaras agrarias eran habitáculos cúbicos y, así, en 1957, el edificio pudo servir para acoger a muchos damnificados por la riada que se quedaron sin casa. Mucha gente acudió allí a donar humildemente lo que podía de forma caritativa.  Más tarde permanecieron en su ubicación, sin otra finalidad que la de servir de almacén de vehículos retirados de la vía pública.

A principios de los 1970 sufrieron un importante incendio y fueron demolidas en la década de los años 80. En 1988 llegó la noticia, que más tarde fue verificada, de que la sociedad anónima El Corte Inglés entró en contacto con los propietarios para la compra de este solar y la construcción en el mismo de un Hipermercado. El solar pertenecía a varios propietarios, entre ellos el propio Ayuntamiento. En el Plan General de Ordenación Urbana, este solar estaba definido como GSP-4/129. Su suelo estaba clasificado en una cuarta parte como Institucional, es decir, que sólo se podrían construir edificios oficiales. Las tres cuartas partes restantes eran de suelo terciario: solar destinado a la construcción de edificios para servicios y la imposibilidad de construir viviendas. Así, El Corte Inglés no pudo llevar a cabo su objetivo.

En el lugar donde estaban las cámaras Beccari, hoy se alza el edificio del Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP), donde también se ubica la Dirección General de Investigación y Salud Pública. No deja de ser un guiño de la historia que allí donde estuvo una instalación considerada un peligro para la salud pública, hoy en día se ubiquen las instituciones dedicadas a su custodia, protección y promoción, siendo una de sus funciones precisamente el estudio de los riesgos y daños para la salud y la coordinación de las iniciativas y proyectos de investigación relacionadas con la evaluación del impacto en la salud de los diversos riesgos ambientales.

També pot interessar-te