Alqueria La Puríssima

BE conta · maig 2016

Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia història
benimacletconta.com

Podreu trobar aquest lloc a…
Avinguda de Valladolid, 4

Text i foto facilitats per:
Alba Sanchis / AAVV de Benimaclet

Valencià

Per a poder reconstruir la història d’aquesta alqueria, hem tingut la inestimable ajuda de la família Giner, els seus últims habitants.

Fins a finals dels anys 90 del passat segle XX, aquesta alqueria se situava enmig de camps de cultius. No obstant això, a causa del desenvolupament urbanístic, tota aquesta horta i camins han desaparegut, situant-la en l’actual avinguda de Valladolid, rodejada per alts i moderns edificis. Es creu que el seu origen és del segle XVIII o anterior.

La propietat estava formada per la casa, una caseta amb galliner i un tros d’horta. Fins a 1964 la planta de l’Alqueria era en forma de U i tenia tres escales d’accés a la primera planta. La família Giner ens conta que hi ha una llegenda sobre l’alqueria que deia que davall d’una de les escales s’amagava un antic tresor. El seu corral estava obert cap a la séquia de Rascanya i comptava amb dos galliners en alt. El terreny d’horta es dedicava a cultivar productes per a casa. Se solien plantar creïlles, xufes, cebes, cacau i tabac, entre altres coses, segons la temporada. En l’alqueria, a més, també van tindre animals al llarg de la seua estança allí.

En aquells temps les portes de l’alqueria solien estar obertes. Els xiquets acampaven a gust pel recinte. Tant era així, que una de les filles recorda amb un somriure com una vegada la van agarrar menjant tomaca amagada entre les tomaqueres. En aquella alqueria, era habitual fer reunions familiars i de llauradors. Asseure’s en el porxe a tallar les creïlles per a plantar, era habitual durant desembre. En Setmana Santa acudien allí altres famílies, amics i xiquets a celebrar les festes.

Entre els anys 1964-1966 van reformar l’alqueria ensostrant part del pati, pujant sòls, etc. La planta baixa es va destinar a la feina del camp, garatge, magatzem i quadres, excepte una habitació que servia de despatx amb eixida al porxe posterior. La primera planta es va dedicar a la vivenda i la resta a la cambra. Sobre la vivenda hi havia una altra altura destinada a porxe.

A mitjan anys 80 del segle XX és declarada Bé d’Interés Històric Artístic (ara anomenat Bé d’Interés Cultural) i en 1988 queda catalogada com a Edifici Protegit, salvant-se així de la seua destrucció i desaparició, una vegada que es duguera a terme el PAI (Pla d’Actuació Integral) d’Orriols.

La família Giner no va voler accedir a la venda forçosa de la seua alqueria per la ridícula quantitat que se’ls oferia i van decidir lluitar legalment, primer per a quedar-se i més tard perquè no se’ls expropiara la propietat. Per això i fins que des del jutjat no es resolguera la situació, la família Giner va decidir no acceptar els diners que Espais del Nord, que era la promotora del PAI, havia posat en un compte d’hisenda.

Però a causa de la informació inexacta proporcionada per l’Ajuntament de València a l’Associació de Veïnes i Veïns (on s’afirmava que la família Giner havia rebut una compensació econòmica huit vegades superior a què realment rebrien) i a la pressió exercida, a través dels mitjans de comunicació i altres accions, al desembre de 2001 es desnona molt injustament la família Giner Sánchez, per mitjà d’un expedient de reparcel·lació forçosa.

Lamentablement, l’alqueria va estar sense ús durant onze anys. Fins a febrer de 2012 no es va obrir com el Centre de Dia que és en l’actualitat.

Castellà

Para poder reconstruir la historia de esta alquería, hemos tenido la inestimable ayuda de la familia Giner, los últimos moradores de la misma.

Hasta finales de los años 90 del pasado siglo XX, esta alquería se situaba en medio de campos de cultivo. Sin embargo, debido al desarrollismo urbanístico, toda esta huerta, sus sendas y caminos han desaparecido, y la antigua alquería está situada en la actual Avenida de Valladolid, rodeada por altos y modernos edificios. Se cree que su origen es del siglo XVIII o quizás anterior.

La propiedad estaba formada por la casa, una caseta con gallinero y un trozo de huerta. Hasta 1964, la planta de la alquería era en forma de U y tenía tres escaleras de acceso a la primera planta. La familia Giner nos cuenta que existe una leyenda sobre la alquería que decía que debajo de una de las escaleras se escondía un antiguo tesoro. Su corral estaba abierto hacia la acequia de Rascanya y contaba con dos gallineros en alto. El terreno de huerta se dedicaba a cultivar productos para la casa. Se solían plantar patatas, chufas, cebollas, cacao y tabaco, entre otras cosas, según la temporada. En la alquería, además, también tuvieron animales a lo largo de su estancia allí.

En aquellos tiempos las puertas de la alquería solían estar abiertas. Los niños campaban a sus anchas por el recinto. Tanto era así, que una de las hijas recuerda con una sonrisa como una vez la pillaron comiendo tomate escondida entre las tomateras. En aquella alquería, era habitual hacer reuniones familiares y de labradores. Sentarse en la porxà (porche) a cortar las patatas para plantar, era algo habitual durante diciembre. En Semana Santa acudían allí otras familias, amigos y niños a celebrar las fiestas.

Entre los años 1964-1966 reformaron la alquería techando parte del patio, subiendo suelos, etc. La planta baja se destinó a las labores del campo, garaje, almacén y cuadras, excepto una habitación que servía de despacho con salida al porche posterior. La primera planta se dedicó casi toda a vivienda y el resto a cambra (granero). Sobre la vivienda había otra altura destinada a desván.

A mediados de los 80 del siglo XX es declarada “Bien de Interés Histórico Artístico” (ahora llamado “Bien de Interés Cultural”) y en 1988 queda catalogada como Edificio Protegido, salvándose así de su destrucción y desaparición, una vez que se llevase a cabo el PAI (Plan de Actuación Integral) de Orriols.

La familia Giner no quiso acceder a la venta forzosa de su alquería por la ridícula cantidad que se les ofrecía y decidió luchar legalmente, primero para quedarse y más tarde para que no se les expropiara la propiedad. Por ello y hasta que desde el juzgado no se resolviera la situación, la familia Giner decidió no acceder al dinero que Espacios del Norte, que era la promotora del PAI, había puesto en una cuenta de hacienda.

Pero debido a la información inexacta proporcionada por el Ayuntamiento de Valencia a la Asociación de Vecinos (donde se afirmaba que la familia Giner había recibido una compensación económica ocho veces superior a la que realmente iban a recibir) y a la presión ejercida, a través de los medios de comunicación y otras acciones, en diciembre de 2001 se desahucia muy injustamente a la familia Giner Sánchez, mediante un expediente de reparcelación forzosa.

Lamentablemente, la alquería estuvo sin uso durante once años. Hasta febrero de 2012 no se abrió como el Centro de Día que es en la actualidad.

També pot interessar-te