Sesión de Micros Abiertos

BE sona · desembre 2015

Obert a cantautors, poesia i versions

No et perdes…

Micro Abierto en el Kaf Café
Dimarts i dijous – 21:30h

valenciá

El meu nom és David Sales, i des de 2011 porte la plataforma de promoció musical anomenada ‘Sesión de Micros Abiertos’. A més, organitze les nits de Micro Abier- to al Kaf Café des de finals de 2010 i al- guns concerts puntuals. Podríem dir que SdMA té una dimensió virtual que seria el canal de YouTube i les diferents xarxes socials des d’on promocionem els vídeos i diferents continguts, i una dimensió real, que és tot el treball que portem realitzant en col·laboració amb el Kaf Café.

Sesión de Micros Abiertos és una inicia- tiva cultural basada en la gravació i difusió de vídeos musicals en format acústic. Hem gravat quasi 500 vídeos i estem prop d’aconseguir els 4 milions de repro- duccions. Entre els artistes més destacats es troben: Rozalén, El Kanka, Muerdo, Pedro Pastor, Antílopez o Road Ramos, entre molts altres de gran qualitat. Molts d’ells són de València i freqüenten les nits de micro obert al Kaf Café com Luis Carrillo, Blue Caravan o Guille Dinnbier.

Com és una nit de micro obert? Els mi- cros oberts al Kaf Café són principalment per a poesia i música, encara que també hi ha hagut monòlegs i relats. Hi ha dues guitarres i dos micros que prestem als par- ticipants. La majoria dels músics canten les seues pròpies cançons, encara que tam- bé hi ha instrumentals de guitarra o de piano (perquè hi ha un piano de paret). I per descomptat, també es permet fer ver- sions o recitar poemes d’altres persones.

Com és la relació entre públic i par- ticipants? Tractem que hi haja sempre el màxim respecte pel qual estem fent i cap als músics. Si estem huitanta perso- nes reunides un dimarts o un dijous no és per fer el paperot. Hem sigut molt in- sistents amb el silenci des del principi i és una cosa que la gent ha anat entenent. Algunes nits puntuals el públic està més revoltós que altres, però això és normal.

Què fa especial cada sessió? La veritat és que s’ha convertit en un lloc de trobada entre amics, més enllà que vagen a parti- cipar o no. La gent gaudeix d’una estoneta de poesia i música i també es troba amb la seua gent. De fet, jo pense que ací radica l’èxit de tot. D’altra banda, la segona data setmanal no es va obrir amb la intenció que es repetira, sinó perquè la gent es re- partira, ja que hi ha hagut algun dimarts que no entrava més gent per la porta.

Alguna anècdota que vos haja passat durant una sessió? Home, anècdotes hi ha moltes. Algunes vegades algun amic m’ha apuntat noms falsos en la llista i he acabat cridant a gent inexistent com ‘JuanRa Voduro’, i tots s’han rist de mi. Això va ser graciós. També recorde el dia que Rozalén va vindre a tancar el micro obert. Això em va fer molta il·lusió.

Pot qualsevol persona formar part? L’únic requisit és l’actitud. No importa l’estil ni la qualitat. Eixa és la gràcia del micro obert. L’únic que demanem a qui vulga participar és respecte al públic i a la resta de participants. Tractar malament els instruments, cridar, insultar el públic, allargar-se excessivament… Això és el que no s’ha de fer. És de sentit comú.

Com puc participar com a músic o ar- tista? Per a participar cal vindre a partir de les 20.30h i apuntar-se en una llista. No fa falta portar res.

Puc tocar l’ukelele? Per descomptat! I el violí, la flauta o el triangle…

David Sales

castellano

Mi nombre es David Sales, y desde 2011 llevo la plataforma de promoción musical llamada “Sesión de Micros Abiertos”. Además organizo las noches de Micro Abierto en Kaf Café desde finales de 2010 y algunos conciertos puntuales en el mismo lugar. Podríamos decir que SdMA tiene una “dimensión virtual” que sería el canal de Youtube y las diferentes redes sociales desde donde promocionamos los vídeos y diferentes contenidos, y una “dimensión real”, que es todo el trabajo de años que llevamos realizando en colaboración con Kaf Café.

En cuanto a la plataforma: “Sesión de Micros Abiertos es una iniciativa cultural basada en la grabación y difusión de vídeos musicales en formato acústico. Actualmente hemos grabado casi 500 vídeos y estamos cerca de alcanzar los 4 millones de reproducciones. Entre los artistas más destacados del canal se encuentran: Rozalén, El Kanka, Muerdo, Pedro Pastor, Antílopez o Road Ramos… entre otros muchos de gran calidad, muchos de ellos de Valencia y que frecuentan las noches de micro abierto de Kaf Café como Luis Carrillo, Blue Caravan, o Guille Dinnbier.

¿Cómo es una noche de micro abierto? ¿Qué disciplinas incluye? Los Micros Abiertos de Kaf Café son esencialmente para poesía y música, aunque también ha habido monólogos y relatos. Hay dos guitarras y dos micros que prestamos a los participantes. La mayoría de los músicos cantan sus propias canciones, aunque también hay instrumentales de guitarra o de piano (porque hay un piano de pared). Y por supuesto también se permite hacer versiones o recitar poemas de otros.

¿Cómo es la relación entre público y participantes durante una noche de micro abierto? Tratamos de que el haya siempre el máximo respeto por lo que estamos haciendo y hacia los participantes. Si estamos 80 personas reunidas un Martes o un Jueves no es para hacer un paripé. Hemos sido insistentes con el silencio desde el principio y es algo que la gente ha ido entendiendo. Algunas noches puntuales el público está más revoltoso que otras, pero eso es normal.

Martes y Jueves en el Kaf Café. ¿Por qué acudir ambos días y todas las semanas? ¿Qué hace especial cada sesión? La verdad que se ha convertido en un lugar de encuentro entre amigos, más allá de que vayan a participar o no. La gente disfruta de un ratito de poesía y música y también se encuentra con su gente. De hecho, yo pienso que ahí radica el el éxito de todo. Por otra parte, la segunda fecha semanal no se abrió con la intención de que se repitiera, sino más bien para que la gente se repartiera ya que ha habido algún Martes que no entraba más gente por la puerta.

¿Cómo puedo participar como músico o artista? Para participar hay que venir a partir de las 20.30h y apuntarse en una lista. No hace falta traer nada.

¿Alguna anécdota-curiosidad que os haya pasado durante una sesión? Hombre, anécdotas hay muchas. Algunas veces algún amigo me ha apuntado nombres falsos en la lista y he acabado llamando a gente inexistente como “JuanRa Voduro”, y todos se han reído de mí. Eso fue gracioso. También recuerdo el día que Rozalén vino a cerrar el micro abierto. Eso me hizo mucha ilusión.

¿Puede cualquiera forma parte de un Micro Abierto o existe algún requisito? El único requisito es la actitud. No importa el estilo, ni la calidad. Esa es la gracia del micro abierto. Lo único que pedimos a quien quiera participar es respeto al público y al resto de participantes: Tratar mal los instrumentos, gritar, insultar al público, alargarse excesivamente… eso es lo que no se debe hacer. Es de sentido común.

¿Puedo tocar el ukelele? Por supuesto, y el violín, y la flauta, y el triángulo….

David Sales

També pot interessar-te