Russafa Escènica

fent ciutat · setembre 2015

Russafa Escènica
L’art que creix i es transforma

No et perdes…
Russafa Escènica 2015
Del dijous 17 al diumenge 27
Barri de Russafa

‘La familia es el lugar de procedencia, pero también, es el lugar al cual irremediable- mente regresamos de una u otra forma’.

Amb aquestes paraules es presenta el lema de la cinquena edició del festival de la tardor de les arts escèniques valencianes: Familias. El festival és el viu exemple d’una família molt nombrosa formada per professionals, artistes, voluntaris i espectadors (més de 10.300 a 2014). A més, en els seus cinc anys de recorregut, Russafa Escènica s’ha mantingut fidel al seu lloc d’origen, el ba- rri de Russafa, que es transformarà en un immens aparador escènic.

Russafa Escènica va nàixer a la primavera de 2011 com el que continua sent, un diàleg entre les arts escèniques i les arts plàstiques. A mesura que han anant pas- sant edicions les disciplines artístiques s’han diversificat: teatre textual, dansa, musical, performance, titelles, circ, etc. Tot això, representat en llocs quotidians i poc habituals com a perruqueries, tallers, floris- teries, estudis, inclús una piscina.

Els números avalen la trajectòria del fes- tival, no només amb la quantitat d’es- pectadors, sinó a la varietat de propostes. Enguany, es presenten 25 estrenes absoluts dividits en 18 Viveros (peces d’aforament reduït i uns 25 minuts) i 6 Bosques (pro- postes amb major aforament i uns 60 mi- nuts). La suma d’aquests formats més un tercer, l’Invernadero, una proposta repre- sentada per estudiants de diferents escoles d’arts escèniques, fan un total de 560 pas- ses en deu dies.

Víctor Sánchez, Lara Salvador, Bruno Ta- marit i Silvia Valero, guardonats amb els Premis AAPV 2015; i altres noms consoli- dats com María José Peris, Chema Carde- ña, Gerardo Esteve o Nacho López Murria són exemples de la qualitat i la professiona- litat de les propostes en cartell.

Russafa Escènica és una via de reflexió en un entorn quotidià, és un projecte d’in- vestigació on experimentar diferents for- mes de crear, gestionar i transformar l’art. Horitzontalitat, innovació i transparència són les bases d’aquesta trobada anual, que torna a obrir el debat sobre la reapropació i gestió dels espais públics i privats per part de la ciutadania on cadascú s’expressa com vol, amb qui vol, en l’idioma que vol, i junt amb qui vol.

Amb eixes ganes d’investigar, descobrir i innovar, naixen i es desenvolupen les ac- tivitats paral·leles, una sèrie de propostes que completen la programació. Aquestes es realitzen principalment a l’aire lliure i giren entorn de tres eixos principals: el concepte familias, la poesia i la transformació cultu- ral del barri. Heu sigut espectadors d’un concert a un balcó? Heu sentit parlar de la polipoesia, la poesia dita, el slam, el spoken word, el rap o el freestyle? Has recorregut els carrers de Russafa parant-te a pensar el caràcter especial que confereixen al barri?

La producció pròpia del festival, coneguda com a Invernadero, és un taller d’inter- pretació i investigació teatral per a alum- nes d’últim curs de les escoles i acadèmies oficials d’art dramàtic de València. L’actriu i directora Eva Zapico és l’encarregada de liderar el projecte que segueix el fil con- ductor del festival amb La Mejor Familia del Mundo, una reflexió sobre la incomu- nicació en la família, la vida convertida en ficció i l’ocultació. Després de realitzar un taller de creació i investigació teatral, els alumnes representaran la proposta escènica a la Sala Russafa.

En aquesta cinquena edició s’han presentat més de 125 companyies, tant valencianes com nacionals, i han volgut formar part d’aquesta gran família que any rere any es consolida com el festival de la tardor per excel·lència de les arts escèniques a la nos- tra ciutat.

Silvia Sarasúa

També pot interessar-te