Gira Crucis

BE sona · abril 2015

Gira Crucis
Entrevista a Gilberto Aubán

foto i entrevista per Fernando Carranza

facebook/gilbertastico
gilbertastico.bandcamp

Valencià

Quedem amb Gilberto Aubán, la meitat del Dúo Caifás al carrer Sant Esperit (no podia ser d’una altra manera) la divina providència i uns quants missatges de text ho han fet possible. Ens dirigim a un lloc, La Ola Fresca… Una conversa entre amics que transcorre entre riures, café i gens de carn, estem en Quaresma. Com un altre any més arriba abril i per tant el Gira Crucis del Dúo Caifás. Una vegada asseguts i servits Gilberto Aubán agafa el pa i ho parteix, però no ho reparteix, encara sort que nosaltres també hem demanat torrades.

Duo Caifás. Caifás va ser un dels quals va conspirar contra Crist i va aconseguir la seua condemna a mort, a més de sacerdot jueu. De què va la cosa?
Efectivament. Un personatge de clau, sense ell no hi haguera hagut mai Setmana Santa i no tindríem hui en dia Gira Crucis. Li ho devem.

Gira Crucis. Què és exactament? Noves formes de penitència? Alguna cosa a veure amb el primer pleniluni de la primavera?
Gira Crucis és el que fa el Dúo Caifás en Setmana Santa i és representar Jesucrist Superstar en diferents locals de València, enguany a Benimaclet, al Cabanyal i al Carme. I per descomptat, sempre el Gira Crucis és en Setmana Santa. Una vegada toquem el divendres anterior, però era Divendres de Dolors! Però enguany toquem des del dia l’Últim Sopar fins al de la Resurrecció, o siga, de dijous a diumenge, que a l’església són els dies guapos.

Aleshores, us dediqueu a estendre la paraula de Jesucrist Superstar. Quina és la versió que més us inspira? La de Joan, la de Marcos…?
La de Jaime, de cognom Azpilicueta, com el futbolista. El que té de bo aquesta versió de Jesucrist Superstar és que van agafar alguna cosa que era i segueix sent molt bona i ho van millorar encara més. Camilo Sesto interpretava a Jesús i Teddy Bautista feia de Judes, molt premonitori, després es va encarregar de la SGAE.

Camilo Sesto de debò? No sabia que era evangelista o sant. Què té de diví o de apòcrif?
Poca Broma amb Camilo Sesto. Agafa un grup heavy qualsevol, de samarretes negres i dobles bombos, agafa al cantant, vesteix-ho de Camilo Sesto i no hi ha cap diferència. Camilo Sesto va ser el primer cantant heavy. Un vertader profeta. Açò sí, un heavy mai t’ho reconeixerà. Comprovat científicament.

D’on sorgeix la idea? D’un tal Gabriel o Miguel…
La creença en Jesucristo Superstar ens la van inculcar els nostres pares. Nosaltres anàvem en el cotxe de xicotets i els nostres pares ens ho posaven en cinta. Però cadascun per una banda.
Després, en 2011, ens van contractar el Patanegra, justament en Setmana Santa. Decidirem que en comptes de tocar les nostres cançons interpretaríem la versió de Jesucrist Superstar amb la qual havíem crescut. Ningú es va assabentar de gens, perquè la gent estava sopant però per a nosaltres va ser molt important. Va ser el principi d’una tradició.

Gilbertástico ens va demostrar amb Versalles que la música Barroca no era només cosa de Haendel i el seu el Messies. Amb quina branca de la música combregueu més?
Sóc un músic que canta i ja. Jo sempre comence des de el teclat. Però jo no sóc ni pianista, ni cantautor. En realitat sóc tan sols pallasso.

Sou veritablement omnipresents. Els dos esteu en infinitat de projectes. Sou totpoderosos també?No, encara no! Però ara mateix estic treballant amb Rick Treffers de Mist, també amb Nestor Mir i amb Jordi Cassette. I Antonio amb Dwomo, Le Grand Dimecres i Toreros Muertos, encara segueix existint. Mentrestant, jo continue amb Gilbertástico, preparant nou disc i fent un musical de la Sireneta. Ja sé que hi ha molts musicals de la Sireneta, però jo vull ajudar a contrarestar la versió de Disney.

I en aquesta santa aliança, qui és l’alfa i qui és l’omega? I Jesucrist?
Antonio és el bateria, és que li dóna ritme a tot el musical, i fa un treball molt difícil. En tota l’obra hi ha compassos un poc cabrons, que són els imparells: 5/4 7/4. Toni és capaç de tocar-los i al mateix temps cantar, i a més, fa de narrador. Jo toque el teclat i cante, i ja!
I quant a Jesucrist, som els dos, depenent de l’escena interessa que la faça un o un altre.

Tractant-se d’un musical ambientat en el Jerusalem de fa 2000 anys, supose que hi haurà algun tipus de vestuari per a l’ocasió o atrezzo.
Toni té un bon repertori de quipàs i coses jueves d’eixes. I jo uns quants barrets de per ací també. Però jo últimament vist al Rocky Horror, amb pantalons beatlejuice i ulls negres. I gens d’atrezzo, ens agrada el rollo saló.

Ja fa temps que a Babel es van separar els idiomes. Per qual us heu decantat per a l’espectacle: Llatí, arameu… o us conformeu amb el cristià?
Parlem en assiri antic… en castellà assiri concretament.

La música és una llengua universal, però a aquesta ciutat sembla que se li resistisca. Què li falta a l’escena musical valenciana per a besar el sant?
València, és una ciutat, que a pesar que totes les actuacions es troben mig prohibides, no paren. El problema no és la qualitat, ni la quantitat. El problema és que no es pot viure d’açò. S’ha de deixar de veure la música com una molèstia, cal adonar-se que és tan important com posar un casal. El dia que València es preocupe tant de la música com en les Falles estarem més contents.

Castellà

Quedamos con el Gilberto Aubán la mitad del Dúo Caifás en la calle Santo Espíritu (no podía ser de otra manera) la divina providencia y unos cuantos mensajes de texto lo han hecho posible. Nos dirigimos a un lloc, la ola fresca… Una conversación entre amigos que transcurre entre risas, café y nada de carne, estamos en Cuaresma. Como otro año más llega abril y por tanto el Gira Crucis del Dúo Caifás. Una vez sentados y servidos Gilberto Aubán coge el pan y lo parte, pero no lo reparte, menos mal que nosotros también hemos pedido tostadas.

Dúo Caifás. Por lo que tengo entendido Caifás fue uno de los que conspiró contra Cristo y logró su condena a muerte, además de sacerdote judío. ¿De qué va esto?
Efectivamente. Un personaje de clave, sin él no hubiera habido Semana Santa y no tendríamos a día de hoy Gira Crucis. Se lo debemos.

Gira Crucis ¿Qué es exactamente? ¿Nuevas formas de penitencia? ¿Algo que ver con la primera luna llena de primavera?
Gira crucis es lo que hace el duo Caifás en Semana Santa y es representar Jesucristo Superstar en diferentes locales de Valencia, este año en Benimaclet, el Cabanyal y el Carme. Y por supuesto, siempre el Gira Crucis es en Semana Santa. Una vez tocamos el viernes anterior, pero era Viernes de Dolores. ¡Así que cuenta! Pero este año tocamos desde el día de Última Cena hasta el de la Resurrección. De jueves a domingo. En la iglesia son los días guapos.

Entonces os dedicais a extender la palabra de Jesucristo… Superstar ¿Cuál es la versión que más os inspira?¿La de Juan, la de Marcos…?
La de Jaime, de apellido Azpilicueta, como el futbolista. Lo bueno de esta versión de Jesucristo Superstar, es que cogieron algo que era y sigue siendo muy bueno y lo mejoraron aún más. Camilo Sesto interpretaba a Jesús y Teddy Bautista hacía de Judas, muy premonitorio, luego se encargó de la SGAE.

Camilo Sesto ¿en serio? No sabía que era evangelista o santo. ¿Qué tiene de divino o de apócrifo?
Poca Broma con Camilo Sesto. Tu pilla un grupo heavy de camisetas negras y dobles bombos, coge al cantante, vístelo de Camilo Sesto y no hay ninguna diferencia. Camilo Sesto fue el primer cantante heavy. Un verdadero profeta. Eso sí, un heavy jamás te lo reconocerá. Comprobado científicamente.

¿De donde surge la idea? De un tal Gabriel o Miguel…
La creencia en jesucristo Superstar nos la inculcaron nuestros padres. Nosotros íbamos en el coche de pequeños y nuestros padres nos lo ponía en cassette. Pero cada uno por una parte.
Luego en 2011, nos llamaron de Patanegra para tocar a Toni y mi justo en Semana Santa. Decidimos que en vez de tocar nuestras canciones interpretaríamos la versión de Jesucristo Superstar con la que habíamos crecido. Nadie se enteró de nada, porque la gente estaba cenando pero para nosotros fue muy importante. Fue el principio de una tradición.

Gilbertástico nos demostró con Versalles que la música Barroca no era sólo cosa de Händel y su ‘el Mesías’. ¿Con qué rama de la música comulgáis más?
Soy un músico que canta y ya. Yo siempre parto del teclado. No soy ni pianista, ni cantautor. En realidad soy solo payaso.

Sois verdaderamente omnipresentes. Los dos estáis metidos en infinidad de proyectos ¿Sois todopoderosos también?
No, aún no. Ahora mismo estoy trabajando con Rick Treffers de Mist, también con Nestor Mir y con Jordi Cassette. Y Antonio con Dwomo, Le Grand Miércoles y Toreros Muertos, aún sigue existiendo. Mientras, yo sigo con Gilbertástico, preparando nuevo disco y trabajando un musical de La Sirenita, ya sé que hay un montón de musicales de la Sirenita, pero yo quiero ayudar a contrarrestar a la versión de Disney.

Y en esta santa alianza, ¿quien es el alfa y quien es la omega?¿Y Jesucristo?
Antonio es el batería, es que le da ritmo a todo el musical, y hace un trabajo muy difícil. En toda la obra hay compases un poco cabrones, que son los impares: 5/4 7/4. Toni es capaz de tocarlos y a la vez cantar, y además hace de narrador. Yo toco el teclado y canto, y ya!
Y en cuanto a Jesucristo, somos los dos, dependiendo de la escena interesa que la haga uno u otro.

Tratándose de un musical ambientado en el Jerusalén de hace 2000 años supongo que habrá algún tipo de vestuario para la ocasión o atrezzo.
Toni tiene un buen repertorio de kepas y cosas judías de esas. Y yo unos cuantos sombreros de por ahí también. Pero yo últimamente visto a lo Rocky Horror, con pantalón beatlejuice y ojos negros. Y nada de atrezzo, nos gusta el rollo salón.

Ya hace tiempo que en Babel se separaron los idiomas. Por cual os habéis decantado para el espectáculo: Latín, arameo… ¿u os conformáis con el cristiano?
Hablamos en asirio antiguo… en castellano asirio concretamente.

La música es un idioma universal, pero a esta ciudad parece que se le resista ¿Qué le falta a la escena musical valenciana para besar el santo?
Valencia, es una ciudad, que a pesar de que todas las actuaciones están medio prohibidas, no paran. El problema no es la calidad, ni la cantidad. El problema es que no se puede vivir de ello. Se tiene que dejar de ver la música como un estorbo, hay que darse cuenta que es tan importante como poner un casal. El día que Valencia ponga tanto empeño en la música como en las Fallas estaremos más contentos.

També pot interessar-te