Escif

Artista del mes · març 2015

Valencià

Conversació romàntica en format wildstyle. El dia que X, Y i Z es van asseure a parlar del carrer com a espai de creació.

El carrer una altra vegada

I. Y i Z asseguts en un banc bevent vi d’una ampolla negra sense etiqueta. Entra X a escena.

X. Per què el carrer? Per què en el carrer?

Z. El carrer és un espai desordenat, aparentment caòtic, en constant ebullició. Una posició al marge, en la que conflueixen adolescents, immigrants, enamorats, viatgers, artistes i la resta d’outsiders. No parle del carrer físic, sinó del poètic. Un lloc on tots som altres, on ningú és déu ni esclau, on l’aigua bull sense foc i la mala herba creix sense temor. El carrer és un procés lliure, imprevisible, nebulós, fosc i salvatge, però dolç; un lloc invisible, que apareix i desapareix i que no pot ser definit perquè no té regles, ni paràmetres, ni coordenades. El carrer només existeix mentre té lloc el carrer i cap institució, museu, ni llibre ho podrà conservar mai.

Y. És un espai perfecte per a la creació.

X. Si el carrer és una cosa tan abstracta, no penseu que pot paréixer pretensiós i contradictori tractar de comprendre-ho o definir-ho?

Y. No es tracta de definir-ho. No crec que puga existir una definició possible per a una cosa tan complexa i al mateix temps tan senzilla. La idea és apropar-se a ell, aproximar-se a algunes de les estructures que el componen. Comprendre-ho sí, no tant en la seua forma com en la seua poesia… insistisc.

Z. El carrer es desenvolupa dins dels paràmetres del caos. Caos entés com la suma de tots els ordres. Caos no és entropia. Caos és creació continua. Caos és natura i és Tao. Caos mai va morir. El carrer és una celebració de la vida.

X. Què es pot trobar en les parets que no es puga trobar en un taller?

Y. Són un format lliure i impredictible que s’estén més enllà dels límits de la mateixa paret. El gos pixant, la senyora major que es recolza, els reflexos del sol o la pluja formen part de la intervenció. La pintura és només l’accent que reclama l’atenció de l’espectador.

Z. A mi em sembla interessant com el grafiti abusa de les parets, transgredint la seua funció oficial. Les parets estan pensades per a manejar la vida en les ciutats, però no per a ser manejades per la vida en les ciutats. En el que podríem anomenar un efecte espill, la pintura aconsegueix invertir la supèrbia amb la qual el formigó s’imposa davant de les masses. Una paret pintada deixa de ser un límit per a convertir-se en un canal de comunicació obert, amb el que es pot arribar a moltíssima gent.

II. Se sent un fragor de tempesta amb rajos i trons.

X. Pintar en el carrer continua tenint una lectura política? Després de 40 anys, el grafiti continua transgredint la ciutat?

Y. Per descomptat! Davall el paraigua de la seguretat i la convivència, el sistema limita les nostres llibertats a la seua mínima expressió. Generalment pocs qüestionen aquestes estructures, ni es plantegen que igual el món podria ser un poc més amable si funcionara d’una altra manera. Un dels punts més interessants del grafiti és precisament l’ús que genera de la ciutat. Quan algú fa una firma en una paret o pinta un mural, s’està apropiant momentàniament d’eixa paret obviant les restriccions que ho prohibeixen. D’una forma simbòlica el grafiti està construint xicotetes zones autònomes en les quals, per un moment, l’escriptor de grafiti actua davall les seues pròpies normes; evidenciant que és possible construir la ciutat des de baix; demostrant que un altre món és possible, obrint una esquerda en el cor de la ciutat. És com un truc de màgia.  

Z. Algú ha dibuixat una tanca darrere de la tanca.

X. On està la frontera entre grafiti i Street art?

Z. No crec massa en les definicions, és una forma de tancar-se i de limitar el camp d’acció. Estem parlant de pintura, de jugar, d’experimentar, d’investigar i potser que també de grafiti.

Y. El Street art és una marca amb la qual el sistema ha aconseguit comercialitzar el grafiti. És la part més amable del moviment, però també la més superficial. Allò que des del camp de l’art es pot rescatar del grafiti és precisament l’acció, l’apropiació d’espais en les ciutats. Defenc el grafiti des del prisma de l’art d’acció, no des de la pintura.

X. I quan desapareixen? Què passa quan esborren les pintures o desapareixen les intervencions?

Y. Res important. El carrer continua el seu cicle, és inevitable. Un dels valors de l’art al carrer és precisament que és efímer. És viu i s’adapta a cada època i a cada moment. Una firma en una paret és la prova que algú ha fet ús d’eixa paret sense obeir les normes que les prohibeixen. Em referisc a això quan dic que el carrer és un procés lliure. És un espai de tots i de ningú on, inesperadament, ocorren coses. Però igual que algú ha fet ús d’eixe espai, altres persones també poden fer el mateix i pintar damunt. L’equip de neteja de la ciutat també pot vindre i netejar-ho. I segur que més tard arriba una altra persona i torna a pintar damunt. És un sistema viu! Dins d’un museu açò no pot passar perquè els museus són morts.

Z. Precisament per això l’art al carrer és tan fort, perquè té la possibilitat de desenvolupar-se de forma autònoma. No és previsible i admet la sorpresa entre les seues variables. A pesar de l’evolució dels sistemes de control, el carrer es manté lliure; és com una boira que ningú pot parar, és el caos que s’apodera de l’ordre, és l’essència mateixa de la natura que no vol ser controlada. Lluitem contra ella, però ella sempre guanya perquè lluitem contra nosaltres mateixos. És la condició humana.

III. Sona una música solemne. Se sent soroll de caçadors. Z i Y continuen bevent.  

X… Però el grafiti ha aconseguit entrar als museus.

Y. No ho crec. Han aconseguit entrar alguns artistes que vénen del grafiti, però el treball que fan dins no pot ser catalogat de la mateixa forma. El grafiti continua al carrer.

Z. Quan traus aigua del riu, l’aigua s’estanca encara que el riu continua corrent.

X. Aleshores, quin sentit pot tindre treballar dins dels espais de l’art (galeries, museus, institucions)?

Y. És una ferramenta per a desenvolupar i difondre idees. És un camp al qual sol accedir gent especialitzada i/o interessada en el tema, per la qual cosa, el llenguatge que s’utilitza pot ser més complex. Una exposició pot ser una posada a punt amb què reflexionar i qüestionar el teu treball al carrer. Crec que és necessari diferenciar el treball en galeries del treball al carrer. És un tema complicat, propici a les contradiccions i al que encara cal donar-hi moltes voltes. És trist adonar-se de la pressió que exerceix els diners en tot açò. Hi ha molt menys romanticisme del què es ven.

Z. No té cap sentit. Els aparadors de la cultura només mostren aquelles manifestacions recuperables per a l’espectacle. Els espais oficials de l’art treballen per a buscar el somriure del poder, convertint als artistes en els bufons del rei.

X. Però no es pot negar que els diners són un dels valors de canvi d’aquest sistema.

Y. Per descomptat. No vull dir que estiga en contra de l’existència d’un mercat de l’art, només que, com sempre, on hi ha diners hi ha interessos i interessats. Crec, que és important ser conscient d’això per a decidir en quina partida jugar les teues cartes.

Z. La societat de consum redueix l’art a un catàleg de productes consumibles. La poesia està fora d’aquest joc, no és una cosa que puga ser consumida perquè no és un producte, és la vida mateixa.

X. L’art al carrer és un art efímer i local. Generalment és poca la gent la que pot accedir directament. Si el reproduïm en quadres, es pot transportar a altres llocs.

Y. Voler introduir un grafiti en un quadre és com voler introduir un arbre en una maceta. Una planta d’interior no és natura de la mateixa manera que un quadre fet amb aerosol no és grafiti.

M’agradaria pensar que l’art en el carrer sorgeix d’un diàleg amb la ciutat, amb els carrers, amb les parets, amb els vianants… El més interessant de les pintures no és el que es pinta, sinó el que no es pinta. Una intervenció en una paret marca un punt d’atenció en un espai que té una història concreta i un context determinat que condicionen profundament el caràcter de la intervenció.

Z. Art és investigació i experiència, no representació ni espectacle.

X. Potser que una solució intermèdia siga exposar fotografies d’aquestes intervencions.

Y. Podria ser, encara que no tindria més valor que les fotos d’un blog en Internet. Aleshores és millor fer un blog, perquè vas a poder arribar a més gent.

X. Un blog?

Z. Sí, un blog.

Ixen tots menys Z, que continua bevent.

Castellà

Conversacion romántica en formato wildstlye. El día en que X, Y y Z se sentaron a hablar de la calle como espacio de creación.

La calle otra vez

I. Y y Z sentados en un banco bebiendo vino de una botella negra sin etiqueta. Entra X a escena.

X. ¿Por qué la calle? ¿Por qué en la calle?

Z. La calle es un espacio desordenado, aparentemente caótico, en constante ebullición. Una posición al margen, en la que confluyen adolescentes, inmigrantes, enamorados, viajeros, artistas y demás outsiders. No hablo de la calle física, sino de la poética. Un lugar donde todos somos otros, donde nadie es dios ni esclavo, donde el agua hierve sin fuego y la mala hierba crece sin temor. La calle es un proceso libre, imprevisible, nebuloso, oscuro y salvaje, pero dulce; un lugar invisible, que aparece y desaparece y que no puede ser definido porque no tiene reglas, ni parámetros, ni coordenadas. La calle solo existe mientras tiene lugar la calle y ninguna institución, museo, ni libro podrá conservarla jamás

Y. Es un espacio perfecto para la creación.

X. Si la calle es algo tan abstracto, ¿no pensáis que puede parecer pretencioso y contradictorio tratar de comprenderla o definirla?

Y. No se trata de definirla. No creo que exista una definición posible para algo tan complejo y a la vez tan sencillo. La idea es acercarse a ella, aproximarse a algunas de las estructuras que la componen. Comprenderla, sí, no tanto en su forma como en su poesía….insisto.

Z. La calle se desarrolla dentro de los parámetros del caos. Caos entendido como la suma de todos los órdenes. Caos no es entropía. Caos es creación continua. Caos es naturaleza y es Tao. Caos nunca murió. La calle es una celebración de la vida.

X. ¿Qué se puede encontrar en las paredes que no se pueda encontrar en un taller?

Y. Son un formato libre e impredecible que se extiende más allá de los límites de la propia pared. El perro meando, la señora mayor que se apoya, los reflejos del sol o la lluvia forman parte de la intervención. La pintura es solo el acento que reclama la atención del espectador.

Z. A mi me parece interesante cómo el graffiti abusa de las paredes, transgrediendo su función oficial. Las paredes están pensadas para manejar la vida en las ciudades, pero no para ser manejadas por la vida en las ciudades. En lo que podíamos llamar un efecto espejo, la pintura consigue invertir la soberbia con la que el hormigón se impone ante las masas. Una pared pintada deja de ser un limite para convertirse en un canal de comunicación abierto, con el se puede llegar a muchísima gente.

II. Se oye un fragor de tormenta, con rayos y truenos.

X. ¿Pintar en la calle sigue teniendo una lectura política? Después de 40 años, ¿el graffiti sigue transgrediendo la ciudad?

Y. ¡Por supuesto! Bajo el paraguas de la seguridad y la convivencia, el sistema limita nuestras libertades a su mínima expresión. Generalmente pocos cuestionan estas estructuras, ni se plantean que igual el mundo podría ser un poco más amable si funcionase de otra manera. Uno de los puntos más interesantes del graffiti es precisamente el uso que genera de la ciudad. Cuando alguien hace una firma en una pared o pinta un mural, se esta apropiando momentáneamente de esa pared obviando las restricciones que se lo prohíben. De una forma simbólica el graffiti está construyendo pequeñas zonas autónomas en las que, por un momento, el escritor de graffiti actúa bajo sus propias normas; evidenciando que es posible construir la ciudad desde abajo; demostrando que otro mundo es posible, abriendo una grieta en el corazón de la ciudad. Es como un truco de mágia.

Z. Alguien ha dibujado una valla detrás de la valla.

X. ¿Donde está la frontera entre Graffiti y Street art?

Z. No creo demasiado en las definiciones, es una forma de encerrarse y de limitar el campo de acción. Estamos hablando de pintura, de jugar, de experimentar, de investigar y a lo mejor también de graffiti.

Y. El Street art es un marca con la que el sistema ha conseguido comercializar el graffiti. Es la parte más amable del movimiento, pero también la más superficial. Aquello que desde el campo del arte se puede rescatar del graffiti es precisamente la acción, la apropiación de espacios en las ciudades. Defiendo el graffiti desde el prisma del arte de acción, no desde la pintura.

X. ¿Y cuándo desaparecen?¿qué pasa cuando borran las pinturas o desaparecen las intervenciones?

Y. Nada importante. La calle sigue su ciclo, es inevitable. Uno de los valores del arte en la calle es precisamente que es efímero. Está vivo y se adapta a cada época y a cada momento. Una firma en una pared es la prueba de que alguien ha hecho uso de esa pared sin obedecer las normas que se lo prohíben. A esto me refiero cuando digo que la calle es un proceso libre. Es un espacio de todos y de nadie en el que, inesperadamente, suceden cosas. Pero igual que alguien ha hecho uso de ese espacio, otras personas también pueden hacer lo mismo y pintar encima. El equipo de limpieza de la ciudad también puede venir y limpiarlo. Y seguro que más tarde viene otra persona y vuelve a pintar encima. ¡Es un sistema vivo! Dentro de un museo esto no puede pasar porque los museos están muertos.

Z. Precisamente por esto el arte en la calle es tan fuerte, porque tiene la posibilidad de desarrollarse de forma autónoma. No es previsible y admite la sorpresa entre sus variables. A pesar de la evolución de los sistemas de control, la calle se mantiene libre; es como una niebla que nadie puede parar, es el caos que se apodera del orden, es la esencia misma de la naturaleza que no quiere ser controlada. Luchamos contra ella, pero ella siempre gana porque luchamos contra nosotros mismos. Es la condición humana.

III. Suena una música solemne. Se oye ruido de cazadores. Z y Y continuan bebiendo.

X. …pero el graffiti ha conseguido entrar en los museos.

Y. No lo creo. Han conseguido entrar algunos artistas que vienen del graffiti, pero el trabajo que hacen dentro no puede ser catalogado de la misma forma. El graffiti sigue en la calle.

Z. Cuando sacas agua del río, el agua se estanca aunque el río sigua corriendo.

X. entonces ¿Qué sentido puede tener trabajar dentro de los espacios del arte (galerías, museos, instituciones)?

Y. Es una herramienta para desarrollar y difundir ideas. Es un campo al que suele acceder gente especializada y/o interesada en el tema, por lo que el lenguaje que se utiliza puede ser más complejo. Una exposición puede ser una puesta a punto con la que reflexionar y cuestionar tu trabajo en la calle. Creo que es necesario diferenciar el trabajo en galerías del trabajo en la calle. Es un tema complicado, propicio a las contradicciones y al que todavía hay que darle muchas vueltas. Es triste darse cuenta de la presión que ejerce el dinero en todo esto. Hay mucho menos romanticismo del que se vende.

Z. No tiene ningún sentido. Los escaparates de la cultura solo muestran aquellas manifestaciones recuperables para el espectáculo. Los espacios oficiales del arte trabajan para buscar la sonrisa del poder, convirtiendo a los artistas en los bufones del rey.

X. Pero no se puede negar que el dinero es uno de los valores de cambio de este sistema.

Y. Por supuesto. No quiero decir que esté en contra de la existencia de un mercado del arte, solo que, como siempre, donde hay dinero hay intereses e interesados. Creo, que es importante ser consciente de eso para decidir en qué partida jugar tus cartas.

Z. La sociedad de consumo reduce el arte a un catalogo de productos consumibles. La poesía esta fuera de este juego, no es algo que pueda ser consumido porque no es un producto, es la vida misma.

X. El arte en la calle es un arte efímero y local. Generalmente es poca gente la que puede acceder directamente. Igual reproduciéndolo en cuadros se puede transportar a otros lugares.

Y. Querer meter un graffiti en un cuadro es como querer meter un árbol en una maceta. Una planta de interior no es naturaleza igual que un cuadro hecho con aerosol no es graffiti.

Me gustaría pensar que el arte en la calle surge de un diálogo con la ciudad, con las calles, con las paredes, con los paseantes… Lo más interesante de las pinturas no es lo que se pinta, sino lo que no se pinta. Una intervención en una pared marca un punto de atención en un espacio que tiene una historia concreta y un contexto determinado que condicionan profundamente el carácter de la intervención.

Z. Arte es investigación y experiencia, no representación ni espectáculo.

X. Igual una solución intermedia podría ser exponer fotografías de estas intervenciones.

Y. Podría ser, aunque no tendría más valor que las fotos de un blog en internet. Entonces es mejor hacer un blog, porque vas a poder llegar a mucha más gente.

X. ¿Un blog?

Z. Si, un blog

Salen todos menos Z, que continua bebiendo

També pot interessar-te