L’ Alqueria de Serra

BE conta · febrer 2015

Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia història
benimacletconta.com

Podreu trobar aquest lloc a…
Via Xurra s/n

Text i foto facilitats per:
Manuel Cerdá / AAVV de Benimaclet

Valencià

L’Alqueria de Serra està catalogada com un BRL (Bé de Rellevància Local), i per això està recollida al Catàleg de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Rural de l’Ajuntament de València. En canvi, actualment es troba en estat de degradació i ruïna. És per això, que des del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, César Guardeño, expert en el patrimoni valencià i membre d’aquesta associació, compta que d’ací a poc temps comunicaran a l’Administració Pública, l’estat deplorable d’aquest BRL, perquè facen alguna cosa al respecte.

Com es pot observar en la seua fitxa BRL, ‘Apareix aquest nom d’Alqueria de Serra en el plànol d’Ascensio Duarte de 1595, que recull Francisco Antonio Cassaus un segle després. (…) Els buits  estan atrompetats a la manera del s. XVIII, per la qual cosa podríem dir que la configuració actual de l´Alqueria de Serra podria situar-se cronològicament en aquesta època, encara que l’existència d’una alqueria amb el mateix nom i en el mateix lloc, ens faça pensar en la permanència en el temps de la toponímia o en la reconstrucció d’un antic edifici.’

L’Alqueria de  Serra de Benimaclet estava a la Senda de la Carrasca, al costat del Cementeri de Benimaclet. Se situava al costat de l’antiga via Xurra, propera a l’antiga fàbrica de llet El Prat. Actualment està entre la Ronda Nord i l´Autopista del Mediterrani.

És un tipus d’alqueria de les que a l’Horta anomenem com “moruna”: amb porta de mig punt i orientada al migdia. En la Guerra de la Independència ja apareix en els mapes, rodejada de llocs de guàrdia de les tropes franceses i ja apareix amb el nom de Serra, de fet el camí que arriba a ella també es diu Serra.

Sembla que la família Serra és arrendatària i els amos són altres persones a qui  segueixen abonant un arrendament. En l’actualitat, els germans Serra encara viuen. Dues dones i el tio Paco, que és qui s’ocupa de l’arrendament actualment.

Els sòls i sostres són de bigues, canya i tot està mig derruït. S’observen cordes i sogues, canyes i canyissos trencats els quals servien per a criar cucs de seda. Les parets interiors de la casa són de canyís recobert de guix. La cuina es manté prou bé i també l’habitació amb una finestra orientada a l’est.

Hi ha una peça gran amb diversos pisos de canyís per als cucs de seda i alguns d’ells es mantenen perfectament. Així com la magnífica i enorme xemeneia que es veu des de l’exterior. Les teulades tenen un bon aspecte i també els grans murs. Fa la impressió que les finestres mantenen la fusta original, desgastada pel vent, la pluja i el sol.

El corral té una porxada voltant, ja que s’hi criaven més de cent cries de cucs de seda, com a complement de l’economia agrícola, a més dels galliners. Hi ha eines de conreu de tot tipus, ja que la casa disposava de carro, cavall i es llaurava amb cavalleria. La casa tenia un porxe sobre la porta d’entrada, que ja no existeix, en canvi  alguns arbres antics encara segueixen en peu. Diuen que tenia de 10 a 12 vaques.

El que més impressiona d’aquesta alqueria és el seu tamany, la grandesa d’aquest edifici rectangular anomenat l’Alqueria de Paco Serra.

Castellà

Esta alquería está catalogada como un BRL (Bien de Relevancia Local), y por ello recogida en el Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos de Naturaleza Rural del Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, actualmente se encuentra en estado de degradación y ruina. Es por ello, que desde el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, César Guardeño, experto en el patrimonio valenciano y miembro de esta asociación, cuenta que en breve comunicarán a la Administración Pública, el estado deplorable de este BRL, para que hagan algo al respecto.

Como se observa en su ficha BRL, “Aparece este nombre de Alquería de Serra en el plano de AScensio Duarte de 1595, que recoge Francisco Antonio Cassaus un siglo después. (…) Los huecos se abocinan a la manera del s. XVIII, por lo cual podríamos decir que la configuración actual de la alquería de Serra podría situarse cronológicamente en esta época, aunque la existencia de una alquería con el mismo nombre y en el mismo lugar, nos haga pensar en la permanencia en el tiempo de la toponimia o en la reconstrucción de un antiguo edificio.”

La Alquería Serra de Benimaclet estaba en la Senda de la Carrasca, al lado del cementerio de Benimaclet. Se situaba junto a la antigua vía Churra, cercana a la antigua fábrica de Leche El Prado. Hoy día está entre la Ronda Norte y la Autopista del Mediterráneo.

Es una alquería de las que aquí en la huerta se denominan como “moruna”: puerta de medio punto y orientada al mediodía. En la Guerra de la Independencia ya aparece en los mapas, circundada de puestos de guardia de las tropas francesas y ya aparece con el nombre de Serra, de hecho el camino que llega a ella también se llama Serra.

Al parecer la familia Serra es arrendataria y los dueños son otras personas a los que siguen abonando un arriendo. En la actualidad los hermanos Serra todavía viven. Dos mujeres y el tío Paco, que es quien ocupa el arriendo en la actualidad.

Los suelos y techos son de vigas, caña y todo está medio derruido. Se observan cuerdas y sogas, cañas y cañizos rotos de los que se usaban para criar gusanos de seda. Los tabiques interiores de la casa son de cañizo recubierto de yeso. La cocina se mantiene bastante bien y también la habitación con una ventana que da al este.

Hay una pieza grande con varios pisos de cañizo para el gusano de seda y algunos de ellos se mantienen perfectamente. Así como la magnífica y enorme chimenea que se ve por el exterior. Los tejados tienen un buen aspecto y también los enormes muros. Da la impresión de que las ventanas mantienen la madera original, desgastada por el viento, la lluvia y el sol.

El corral tiene una porchada alrededor, ya que allí se criaban más de cien novillos de gusanos de seda, como complemento de la economía agrícola, además de los gallineros. Hay aperos de labranza de todo tipo, dado que la casa disponía de carro, caballo y se labraba con caballería. La casa tenía un porche por encima de la puerta de entrada, que ya no existe, y algunos árboles antiguos aún siguen en pie. Dicen que tenía de 10 a 12 vacas.

Lo que más impresiona de esta alquería es su tamaño, la grandeza de ese edificio rectangular llamada la alquería de Paco Serra.

També pot interessar-te