Sinestesia sin anestesia

BE actua · gener 2015

Entrevista a Francisco Tarín

Director: Francisco Tarín
Components: María Jose Rodrigo, Mariangela Buonaguro, Yolanda Rubio, Nico García i Sven Schwinning

El Club de los Poetas
C/ Germans Villalonga, 19
625995009
facebook/El-Club-de-Los-Poetas

Foto i entrevista: Caixa Fosca

Valencià

Parlem amb Fran Tarín, director de Sinestesia sin Anestesia. En què consisteix aquesta obra? Es tracta de cinc peces de teatre contemporani extretes del text d’un autor espanyol, Rodrigo García. Els alumnes han treballat i creat la construcció dels seus personatges i escenes a partir del text. Són reflexions individuals, molt crítiques i prou radicals. En aquesta obra l’actor té el paper d’actor creador, ja que segons el que han vist en la lectura, han creat el seu personatge i la història.

Quina llibertat! Compartir és humà, no? Vull dir que hi haurà moltes persones que entenguen la mateixa idea que l’actor ha volgut expressar amb el seu text, altres que s’identifiquen més amb la lectura de l’actor, inclús poden traure les seues pròpies a partir de l’obra i pot ser que no tinguen res a veure amb les lectures anteriors.

Creus que aquesta obra és especialment suggerent? Totalment, tot el que és con- temporani està fet per a això. És l’espectador, l’actor, el director, el de les llums… cadascun aportant punts de vista dife- rents que es van fusionant i van generant nous punts de vista. Tot s’inicia amb un text evidentment. Pot ser molt anàrqui- ca i caòtica, i per això a molta gent no li agrada el teatre contemporani. Nosaltres per exemple componem tota l’obra amb només cinc cadires.

En quina manera es relacionen les 5 peces? Hem transposat les 5 peces amb un text que s’anomena la Jardinería Humana, tots els textos són de Rodrigo García, tot ix de la mateixa ment perversa… Aquests textos són una espècie de pensaments i una teràpia psicològica. Comencem tot amb una xicoteta investigació que vàrem fer sobre la sinestèsia, de fet, d’ací ve el títol de l’obra, perquè en les transicions afegim elements basant-nos en ella.

Aquesta obra està dirigida a un públic en concret? En realitat ho pot veure to- thom, és més, el que tinga més coneixe- ments de teatre contemporani pot ser que ho disfrute menys, perquè estarà pendent de totes les segones lectures. Jo com director, el teatre contemporani no és un gènere que m’agrade, però com a profes- sor ho he de treballar igual. Personalment m’agrada més la comèdia, eixe és en realitat el meu estil.

Castellà

Hablamos con Fran Tarín, director de Sinestesia sin Anestesia. ¿En qué consiste esta obra? Se trata de cinco piezas de teatro contemporáneo extraídas del texto de un autor español, Rodrigo García. Los alumnos han trabajado y creado la construcción de sus personajes y escenas a partir del texto. Son reflexiones individuales, muy críticas y bastante radicales. En esta obra el actor tiene el papel de actor creador, ya que según lo que han visto en la lectura, han creado su personaje y la historia.


Qué libertad! Compartir es humano, no?
Quiero decir que habrá muchas personas que entiendan la misma idea que el actor ha querido expresar con su texto, otros que se identifican más con la lectura del actor, incluso pueden sacar sus propias a partir de la obra y puede que no tengan nada que ver con las lecturas anteriores.

Crees que esta obra es especialmente sugerente? Totalmente, todo lo que es contemporáneo está hecho para ello. Es el espectador, el actor, el director, el de las luces … cada uno aportando puntos de vista diferentes que se van fusionando y van generando nuevos puntos de vista. Todo inicia con un texto evidentemente. Puede ser muy anárquica y caótica, por lo que a mucha gente no le gusta el teatro contemporáneo. Nosotros por ejemplo componemos toda la obra con sólo cinco sillas.

En qué manera se relacionan las 5 piezas? Hemos transpuesto las 5 piezas con un texto que se llama la Jardinería Humana, todos los textos de Rodrigo García, todo sale de la misma mente perversa … Estos textos son una especie de pensamientos y una terapia psicológica. Empezamos todo con una pequeña investigación que hicimos sobre la sinestesia, de hecho, de ahí viene el título de la obra, para que en las transiciones añadimos elementos basándonos en ella.

Esta obra está dirigida a un público en concreto? En realidad lo puede ver todas thom, es más, el que tenga más conocimientos de teatro contemporáneo puede que lo disfrute menos, porque estará pendiente de todas las segundas lecturas. Yo como director, el teatro contemporáneo no es un género que me guste, pero como profesor tengo que trabajar igual. Personalmente me gusta más la comedia, ese es en realidad mi estilo.

També pot interessar-te